Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27936
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=497) -- 2. Predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščin mesta Ljubljane v SR Sloveniji (#page=510) ---- Obrazložitev (#page=510) -- 3. Predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu (#page=513) ---- Informacija o nočnem delu žena in mladine (#page=515) ---- Mnenje delegatov občin (#page=518) ---- Poročila (#page=519) -- 4. Osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih (#page=524) ---- Obrazložitev (#page=561) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=568) ---- Poročila (#page=575) -- 5. Predlog zakona o telesnokulturnih skupnostih (#page=591) ---- Obrazložitev (#page=594) ---- Amandmaji izvršnega sveta (#page=597) ---- Poročila (#page=598) -- 6. Predlog odloka o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov (#page=604) ---- Obrazložitev (#page=604) ---- Mnenje in predlogi delegatov občin (#page=605) -- 7. Predlog odloka o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973 (#page=606) ---- Obrazložitev (#page=606) ---- Mnenje delegatov občin (#page=607) ---- Poročila (#page=607) -- 8. Predlog odloka o soglasju k programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973 (#page=608) ---- Obrazložitev (#page=608) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=609) ---- Poročila (#page=610) -- 9. Predlog odloka o sofinanciranju gradnje študentskega paviljona in študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov v Mariboru (#page=614) ---- Obrazložitev (#page=615) ---- Poročila (#page=617) -- 10. Osnutek zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske mornarice (#page=619) ---- Obrazložitev (#page=623) ---- Poročila (#page=623) -- 11. Osnutek zakona o kakovosti mineralnih gnojil (#page=625) ---- Obrazložitev (#page=632) ---- Poročila (#page=635) -- 12. Osnutek zakona o semenu in sadikah (#page=638) ---- Obrazložitev (#page=652) ---- Poročila (#page=657) -- 13. Predlog zakona o uporabljanju nekaterih določb zveznega zakona o vojaških vojnih invalidih (#page=661) ---- Obrazložitev (#page=661) ---- Poročilo (#page=662) -- 14. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov (#page=663) ---- Obrazložitev (#page=663) ---- Poročila (#page=664) -- 15. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe (#page=664) ---- Obrazložitev (#page=664) ---- Poročila (#page=664) -- 16. Predlog za izdajo zakona za dopolnitev zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe (#page=666) ---- Mnenja, stališče in predlogi delegatov občin (#page=667) ---- Poročila (#page=668) -- 17. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1973 (#page=670) ---- Obrazložitev (#page=671) ---- Poročila (#page=676) -- 18. Predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov to storitev (#page=678) ---- Obrazložitev (#page=678) ---- Poročilo (#page=679) -- 19. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973 (#page=679) ---- Obrazložitev (#page=679) ---- Poročila (#page=680) -- 20. Predlog odloka o razglasitvi določenih trofej za naravni spomenik (#page=680) ---- Obrazložitev (#page=681) ---- Poročila (#page=682) -- 21. Poročilo k delovnemu programu zavoda za šolstvo SR Slovenije za leto 1973 (#page=682) -- 22. Poročilo k delovnemu načrtu pedagoškega inštituta pri univerzi v Ljubljani za leto 1973 (#page=683) -- 23. Poročilo o obravnavi problematike odpravljanja vzrokov nelikvidnosti in nepokrite porabe v SR Sloveniji (#page=684) -- 24. Poročilo k osnutku programa dela službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1973 (#page=686) -- 25. Predlog resolucije o uresničevanju ustavnih dopolnil XXII do XXX k ustavi SR Slovenije (#page=688) ---- Poročilo: o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah s posebnim poudarkom na uresničevanju ustavnih dopolnil (#page=692) ---- Poročila (#page=703) -- 26. Osnutek sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora (#page=704) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=712) ---- Poročila (#page=716) -- 27. Regionalni prostorski plan za območje SR Slovenije (#page=720) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=734) ---- Poročila (#page=735) -- 28. Poročilo o dosedanjem delu pri izdelavi regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije v obdobju 1968-1972 (#page=737) ---- Mnenje delegatov občin (#page=752) ---- Poročila (#page=752) -- 29. Predlog odloka o potrditvi programa dela pri regionalnem prostorskem planiranju za območje SR Slovenije v obdobju 1973-1977 (#page=753) ---- Obrazložitev (#page=753) ---- Mnenje delegatov občin (#page=753) ---- Poročila (#page=754) -- 30. Predlog odloka o programu za financiranje regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije v obdobju 1973-1977 (#page=754) ---- Obrazložitev (#page=755) ---- Mnenje delegatov občin (#page=757) ---- Poročila (#page=757) -- 31. Predlog odloka o potrditvi statuta posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo (#page=757) ---- Obrazložitev (#page=758) ---- Poročila (#page=758) -- 32. Predlog odloka o soglasju k dolgoročnemu razvojnemu (delovnemu) programu posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo (#page=760) ---- Obrazložitev (#page=760) ---- Poročila (#page=760) -- 33. Predlog odloka o soglasju k programu republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973 (#page=761) ---- Obrazložitev (#page=761) ---- Poročila (#page=762) -- 34. Predlog zakona o najnižjem osebnem dohodku (#page=765) ---- Obrazložitev (#page=768) ---- Poročila (#page=770) -- 35. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918 (#page=779) ---- Obrazložitev (#page=779) ---- Poročila (#page=780) -- 36. Osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih (#page=781) ---- Obrazložitev (#page=805) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=811) ---- Poročila (#page=816) -- 37. Osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (#page=827) ---- Obrazložitev (#page=833) ---- Mnenja delegatov občin (#page=839) ---- Poročila (#page=840) -- 38. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in o arhivih (#page=844) ---- Obrazložitev (#page=851) ---- Mnenje delegatov občin (#page=853) ---- Poročila (#page=853) -- 39. Osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu (#page=856) ---- Obrazložitev (#page=870) ---- Mnenje delegatov občin (#page=874) ---- Poročila (#page=875) -- 40. Predlog odloka o sofinanciranju gradnje novih objektov ekonomske fakultete in inštituta za ekonomska raziskovanja SR Slovenije iz republiških sredstev (#page=882) ---- Obrazložitev (#page=883) ---- Poročila (#page=887) -- 41. Predlog odloka o financiranju druge etape gradnje šolskega centra za strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve Ljubljana-Tacen (#page=888) ---- Obrazložitev (#page=889) ---- Poročila (#page=891) -- 42. Predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije med vlado SFR Jugoslavije in vlado republike Francije o varstvu investicij (#page=892) ---- Poročila (#page=893) -- 43. Osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke (#page=894) ---- Obrazložitev (#page=907) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=918) ---- Poročila (#page=920) -- 44. Predlog zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne (#page=934) ---- Obrazložitev (#page=934) ---- Poročila (#page=935) -- 45. Poročila o obravnavi poročila o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani (#page=935) -- 46. Osnutek zakona o gozdovih (#page=940) ---- Obrazložitev (#page=972) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=983) ---- Poročila (#page=987) -- 47. Osnutek zakona o graditvi objektov (#page=998) ---- Obrazložitev (#page=1021) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=1025) ---- Poročila (#page=1029) -- 48. Osnutek zakona o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin v naseljih (#page=1039) ---- Obrazložitev (#page=1043) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=1044) ---- Poročila (#page=1046) -- 49. Osnutek zakona o gostinski dejavnosti (#page=1049) ---- Obrazložitev (#page=1053) ---- Mnenja in predlogi delegatov občin (#page=1055) ---- Poročila (#page=1056) -- 50. Osnutek zakona o orožju (#page=1057) ---- Obrazložitev (#page=1070) ---- Poročila (#page=1074) -- 51. Predlog zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (#page=1076) ---- Obrazložitev (#page=1083) ---- Poročila (#page=1085) -- 52. Osnutek zakona o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja in streliva (#page=1087) ---- Obrazložitev (#page=1091) ---- Poročila (#page=1094) -- 53. Predlog zakona o spremembi zakona o uporabi dela dohodkov občinskih proračunov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davka od prometa proizvodov in storitev ter sodnih taks, ki so bili v letu 1972 izločeni na posebne račune (#page=1096) ---- Obrazložitev (#page=1096) ---- Poročila (#page=1096) -- 54. Osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za določene kredite podjetja Inex Adria Aviopromet (#page=1097) ---- Obrazložitev (#page=1097) ---- Poročila (#page=1101) -- 55. Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o koriščenju kreditov iz sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezo sovjetskih socialističnih republik, sklenjenega 2. nov. 1972 (#page=1101) ---- Poročila (#page=1102) -- 56. Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji podjetij in drugih objektov v SFR Jugoslaviji (#page=1102) ---- Poročila (#page=1102) -- 57. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici (#page=1103) ---- Obrazložitev (#page=1104) ---- Poročila (#page=1105) -- 58. Predlog odloka o najetju posojila iz stalne proračunske rezerve federacije (#page=1106) ---- Obrazložitev (#page=1107) ---- Poročila (#page=1107) -- 59. Predlog odloka o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v znesku 58 834 800 dinarjev (#page=1108) ---- Obrazložitev (#page=1108) ---- Poročila (#page=1110) -- 60. Predlog odloka o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v znesku 42 000 000 dinarjev (#page=1110) ---- Obrazložitev (#page=1110) ---- Poročila (#page=1111) -- 61. Predlog odloka o najetju posojila pri Narodni banki Jugoslavije v znesku 80 000 000 dinarjev (#page=1111) ---- Obrazložitev (#page=1112) ---- Poročila (#page=1112) -- 62. Poročilo k programu usklajevanja republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji in zakonodajnega dela v letu 1973 (#page=1113) -- 63. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije (#page=1115) -- 64. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije (#page=1115) -- 65. Predlog odloka o razrešitvi sodnic okrožnega sodišča v Celju in Kopru (#page=1116) -- 66. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana začasnega upravnega odbora sklada Borisa Kidriča (#page=1117) ---- Obrazložitev (#page=1117) -- 67. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo (#page=1118) ---- Obrazložitev (#page=1118) -- 68. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki ga imenuje skupščina SR Slovenije v svet delovno-varstvenega zavoda Ponikve (#page=1119) ---- Obrazložitev (#page=1119) -- 69. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Murski Soboti (#page=1119) ---- Obrazložitev (#page=1123) -- 70. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in izvolitvi sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani (#page=1124) ---- Obrazložitev (#page=1124) -- 71. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani (#page=1125) ---- Obrazložitev (#page=1125) -- 72. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predsednika začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti (#page=1126) ---- Obrazložitev (#page=1127) -- 73. Predlog odloka o izvolitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije (#page=1127) ---- Obrazložitev (#page=1127) -- 74. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in izvolitvi sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani (#page=1128) ---- Obrazložitev (#page=1128) -- 75. Predlog odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Celju in Mairiboru (#page=1129) ---- Obrazložitev (#page=1129) -- 76. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Celju (#page=1130) ---- Obrazložitev (#page=1130) -- 77. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju (#page=1131) ---- Obrazložitev (#page=1131) -- 78. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mairiboru (#page=1131) ---- Obrazložitev (#page=1132) -- 79. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru (#page=1132) ---- Obrazložitev (#page=1136) -- 80. Seznam govornikov (#page=1138)
  • dcterms:date
   • 1974
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-01-01
  • dcterms:license