Enotni zbor delovnih skupnosti

27. seja - 20. aprila 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Enotni zbor delovnih skupnosti

27. seja - 20. aprila 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27930
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 27. seja - 20. aprila 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 27. seja - 20. aprila 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=324) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=324) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 26. seje enotnega zbora (#page=325) ---- 2. Predlog zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji (#page=325) ---- 3. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov (#page=326) ---- 4. Predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (#page=327) ---- 5. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1973 (#page=328) ---- 6. Predlog ugotovitev in sklepov o investicijski politiki na področju negospodarskih investicij (#page=329) ---- 7. Osnutek programa dela službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1973 (#page=331) ---- 8. Predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu (#page=333) ---- 9. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predsednika začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti (#page=334)
  • dcterms:date
   • 1973-04-20
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-04-20
  • dcterms:license