Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27919
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=658) -- 2. Teze za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki (#page=678) ---- Obrazložitev (#page=684) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=686) ---- Poročila (#page=689) -- 3. Osnutek zakona o splošnem ljudskem odporu (#page=695) ---- Obrazložitev (#page=718) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=724) ---- Poročila (#page=730) -- 4. Poročila k informaciji o problematiki zaposlovanja delavcev z območja SR Slovenije v tujini (#page=740) -- 5. Poročilo k informaciji o organizacijskih, kadrovskih in materialnih problemih davčne službe v SR Sloveniji (#page=752) -- 6. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (#page=756) ---- Obrazložitev (#page=756) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=758) ---- Poročila (#page=760) -- 7. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (#page=760) ---- Obrazložitev (#page=761) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=763) ---- Poročila (#page=765) -- 8. Osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (#page=767) ---- Obrazložitev (#page=769) ---- Amandmaji izvršnega sveta (#page=771) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=772) ---- Poročila (#page=775) -- 9.Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij in zaključnega računa odstopljenega republiškega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev za leto 1970 (#page=792) ---- Obrazložitev (#page=793) ---- Poročila (#page=793) -- 10. Predlog odloka o soglasju k spremembam in dopolnitvam enotnih osnov in meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov (#page=795) ---- Obrazložitev (#page=795) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=795) ---- Poročila (#page=796) -- 11. Predlog odloka o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1971 (#page=799) ---- Obrazložitev (#page=799) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=799) ---- Poročila (#page=801) -- 12. Predlog odloka o soglasju k sklepu skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (#page=802) ---- Obrazložitev (#page=803) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=804) ---- Poročila (#page=804) -- 13. Predlog za začetek postopka za spremembo ustave SR Slovenije (#page=805) -- 14. Predlog sklepov in priporočil ob razpravi o gospodarskih gibanjih (#page=814) -- 15. Predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča (#page=819) ---- Obrazložitev (#page=821) ---- Poročila (#page=825) -- 16. Predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (#page=829) ---- Obrazložitev (#page=830) ---- Poročila (#page=832) -- 17. Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (#page=836) ---- Obrazložitev (#page=856) ---- Poročilo (#page=858) -- 18. Osnutek zakona o odvetništvu in drugi pravni pomoči (#page=859) ---- Obrazložitev (#page=866) ---- Poročila (#page=871) -- 19. Predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1970 (#page=875) ---- Obrazložitev (#page=876) ---- Poročilo (#page=876) -- 20. Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971 (#page=877) ---- Obrazložitev (#page=877) -- 21. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih (#page=878) ---- Poročila (#page=882) -- 22. Osnutek zakona o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom (#page=883) ---- Obrazložitev (#page=885) ---- Poročila (#page=888) -- 23. Predlog zakona o glasbenih šolah (#page=893) ---- Obrazložitev (#page=898) ---- Poročila (#page=901) -- 24. Predlog zakona o vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske otroke (#page=907) ---- Obrazložitev (#page=915) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=920) ---- Poročila (#page=923) -- 25. Predlog odloka o odstopu pravic SR Slovenije iz sofinanciranja filma »Bitka na Neretvi« podjetju Viba film v Ljubljani (#page=928) ---- Obrazložitev (#page=929) ---- Poročila (#page=929) -- 26. Poročilo k analizi o izobraževanju v delovnih organizacijah (#page=931) -- 27. Poročilo k operativnemu programu nalog za dopolnitev in spremembe sistema dvojezičnega šolstva (#page=933) -- 28. Poročilo o izvajanju konvencij o socialni varnosti (#page=934) -- 29. Sklepi in priporočila za učinkovitejše izvajanje davčne politike ter za preprečevanje raznih družbeno škodljivih pojavov (#page=939) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=942) ---- Poročila (#page=944) -- 30. Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti (#page=946) ---- Poročila (#page=950) -- 31. Osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (#page=954) ---- Obrazložitev (#page=962) ---- Poročila (#page=966) -- 32. Predlog zakona o obveznem pošiljanju tiskov (#page=970) ---- Obrazložitev (#page=971) ---- Poročila (#page=974) -- 33. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=975) ---- Obrazložitev (#page=976) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=978) ---- Poročila (#page=979) -- 34. Predlog zakona o pripadnosti in uporabi zveznega prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, pobranega po 1. aprilu 1971 (#page=979) ---- Obrazložitev (#page=980) ---- Mnenja in predlogi delegatov občin (#page=982) ---- Poročila (#page=982) -- 35. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971 (#page=983) ---- Obrazložitev (#page=984) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=989) ---- Poročila (#page=989) -- 36. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (#page=990) ---- Obrazložitev (#page=990) ---- Poročila (#page=992) -- 37. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (#page=992) ---- Obrazložitev (#page=993) ---- Poročila (#page=994) -- 38. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov (#page=994) ---- Obrazložitev (#page=995) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=996) ---- Poročila (#page=997) -- 39. Osnutek zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani (#page=999) ---- Obrazložitev (#page=1003) ---- Poročila (#page=1010) -- 40. Osnutek zakona o republiških priznavalninah (#page=1020) ---- Obrazložitev (#page=1022) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=1024) ---- Poročila (#page=1026) -- 41. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red in mir (#page=1029) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=1032) ---- Poročila (#page=1036) -- 42. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca v republiški zbor Skupščine SR Slovenije (#page=1037) -- 43. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca v gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije (#page=1038) -- 44. Predlog odloka o imenovanju predsednika in četrtine članov začasnega upravnega odbora sklada Borisa Kidriča (#page=1039) ---- Obrazložitev (#page=1039) -- 45. Predlog odloka o razrešitvi člana odbora za proizvodnjo in blagovni promet in o izvolitvi podpredsednika in člana odbora za proizvodnjo in blagovni promet (#page=1040) ---- Obrazložitev (#page=1040) -- 46. Predlog odloka o imenovanju člana v odbor za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (#page=1041) ---- Obrazložitev (#page=1041) -- 47. Predlog odloka o razrešitvi sodnika za prekrške republiškega senata za prekrške (#page=1041) ---- Obrazložitev (#page=1042) -- 48. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu (#page=1042) ---- Obrazložitev (#page=1042) -- 49. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru (#page=1043) ---- Obrazložitev (#page=1043) -- 50. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani (#page=1043) ---- Obrazložitev (#page=1044) -- 51. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru (#page=1044) ---- Obrazložitev (#page=1044) -- 52. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani (#page=1045) ---- Obrazložitev (#page=1045) -- 53. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu (#page=1046) ---- Obrazložitev (#page=1046) -- 54. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani (#page=1047) ---- Obrazložitev (#page=1047) -- 55. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Ljubljani (#page=1048) ---- Obrazložitev (#page=1060) -- 56. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Celju (#page=1062) ---- Obrazložitev (#page=1062) -- 57. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru (#page=1063) ---- Obrazložitev (#page=1063) -- 58. Predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške republiškega senata za prekrške (#page=1064) ---- Obrazložitev (#page=1064) -- 59. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani (#page=1065) ---- Obrazložitev (#page=1069) -- 60. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Murski Soboti (#page=1070) ---- Obrazložitev (#page=1074) -- 61. Predlog odloka o spremembah odloka o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje Skupščina SR Slovenije (#page=1075) ---- Obrazložitev (#page=1075) ---- Poročilo (#page=1076) -- 62. Predlog odloka o izvolitvi podpredsednika gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije (#page=1076) ---- Obrazložitev (#page=1078) -- 63. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani in pri okrožnih gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji (#page=1077) ---- Obrazložitev (#page=1078) -- 64. Predlog odloka o izvolitvi predsednika okrožnega sodišča v Novi Gorici (#page=1079) ---- Obrazložitev (#page=1079) -- 65. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov SR Slovenije, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v ustanovno skupščino kulturne skupnosti Slovenije (#page=1080) ---- Obrazložitev (#page=1081) -- 66. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za delo (#page=1082) ---- Obrazložitev (#page=1082) -- 67. Predlog odloka o izvolitvi predsednika komisije enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah (#page=1083) ---- Obrazložitev (#page=1083) -- 68. Seznam govornikov (#page=1084)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-01-01
  • dcterms:license