Zbor občin

18. seja - 23. maja 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Zbor občin

18. seja - 23. maja 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27879
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 18. seja - 23. maja 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
   • Zbor občin
   • 18. seja - 23. maja 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1979 do 30. VI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=288) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 18. seje Zbora občin (#page=290) ---- 2. Odobritev zapisnikov 16. in 17. seje Zbora občin (#page=291) ---- 3. Predlog zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela (#page=291) ---- 4. Osnutek zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (#page=298) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici, z osnutkom zakona (#page=316) ---- 6. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1978 (#page=319) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev, z osnutkom zakona (#page=322) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978, z osnutkom zakona (#page=323) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o varnosti pomorske plovbe, z osnutkom zakona (#page=325) ---- 10. Predlog Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije za spremembo 57. člena zakona o srednjem šolstvu, 19. člena zakona o organizacijah za izobraževanje odraslih, 32. člena zakona o izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 89. člena zakona o osnovni šoli, 14. člena zakona o vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske... (#page=327) ---- 11. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o financiranju izgradnje objektov za obeleževanje zgodovinskih krajev in dogodkov v zvezi z bitko za ranjence na Neretvi (#page=328) ---- 12. Predlog odloka o pristopu Socialistične republike Slovenije k dogovoru republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju temeljev sistema in politike obdavčevanja celotnega prihodka državljanov (#page=330) ---- 13. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške (#page=330) ---- 14. Poročilo o delu delegatov iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje od maja do decembra 1978. leta (#page=331) ---- 15. Osnutek zakona o določitvi celotnega zneska sredstev za financiranje programa tretje etape investicijskih del in nakupa opreme in tehničnih sredstev za regulacijo Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje v obdobju od leta 1979 do leta 1983 (#page=336) ---- 16. Osnutek zakona o določitvi skupnega zneska za financiranje programa gradnje objektov radiorelejnega sistema Jugoslavije v času od leta 1979 do leta 1983 (#page=336) ---- 17. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic elementarnih nesre (#page=337) ---- 18. Osnutek zakona o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (#page=338) ---- 19. Volitve in imenovanja (#page=339) ---- 20. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=339)
  • dcterms:date
   • 1979-05-23
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-05-23
  • dcterms:license