Zbor občin

31. seja - 23. junija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976

Zbor občin

31. seja - 23. junija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27865
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 31. seja - 23. junija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976
   • Zbor občin
   • 31. seja - 23. junija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=322) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=322) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=324) ---- 2. Odobritev zapisnika 30. seje Zbora občin (#page=325) ---- 3. Osnutek družbenega plana SFR Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 (#page=325) ---- 4. Problematika varstva borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov (#page=330) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, z osnutkom zakona (#page=337) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o sladkovodnem ribištvu, z osnutkom zakona (#page=339) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o morskem ribištvu, z osnutkom zakona (#page=345) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o prispevku za zagotovitev dela sredstev za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, z osnutkom zakona (#page=346) ---- 9. Nadaljevanje razprave o problematiki varstva borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov (#page=354) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o zagotovitvi dela sredstev za pokritje izpada transportnih dohodkov v železniškem prometu v letu 1975, z osnutkom zakona (#page=355) ---- 11. Predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje energetskih objektov (#page=358) ---- 12. Predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=358) ---- 13. Predlog zakona o spremembi zakona o obveznem združevanju sredstev temeljnih organizacij združenega dela za pokritje manjkajočih sredstev pri gradnji energetskih objektov (#page=359) ---- 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=359) ---- 15. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1976 (#page=360) ---- 16. Predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976 (#page=361) ---- 17. Odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije, s katero je to sodišče ugotovilo, da določbe 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso v skladu z ustavo SR Slovenije (#page=363) ---- 18. Volitve in imenovanja (#page=363) ---- 19. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=365)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-06-23
  • dcterms:license