Zbor občin

30. seja - 26. maja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976

Zbor občin

30. seja - 26. maja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27864
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 30. seja - 26. maja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976
   • Zbor občin
   • 30. seja - 26. maja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=263) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=264) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=265) ---- 2. Odobritev zapisnika 29. seje Zbora občin (#page=266) ---- 3. Ocena gospodarskih gibanj v prvih mesecih leta 1976 (#page=266) ---- 4. Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o spremembah in dopolnitvah pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o skupni državni meji z dne 8. aprila 1965 (#page=280) ---- 5. Osnutek poslovnika Zbora občin Skupščine SR Slovenije (#page=282) ---- 6. Predlog zakona o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in v Posočju (#page=286) ---- 7. Nadaljevanje razprave o oceni gospodarskih gibanj v prvih mesecih leta 1976 (#page=291) ---- 8. Predlog zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (#page=291) ---- 9. Predlog zakona o dedovanju (#page=297) ---- 10. Predlog zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji (#page=299) ---- 11. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1975 (#page=301) ---- 12. Predlog zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (#page=306) ---- 13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (#page=308) ---- 14. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=309) ---- 15. Predlog zakona o spremembah zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976 (#page=310) ---- 16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu (#page=310) ---- 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj (#page=312) ---- 18. Nadaljevanje razprave k predlogu zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (#page=313) ---- 19. Predlog odloka o uporabi devizne kvote od odkupljenih deviznih nakazil delavcev in izseljencev (#page=314) ---- 20. Predlog odloka o poroštvu SR Slovenije imetnikom obveznic, izdanih za financiranje 380 kV omrežja in modernizacijo magistralnih železniških prog v SR Sloveniji, v znesku 13 milijonov ZDA dolarjev (#page=314) ---- 21. Predlog odloka o zavarovanju redkih in ogroženih rastlinskih vrst (#page=314) ---- 22. Volitve in imenovanja (#page=315) ---- 23. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=316)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-05-26
  • dcterms:license