Zbor združenega dela

31. seja - 23. junija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976

Zbor združenega dela

31. seja - 23. junija 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27861
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 31. seja - 23. junija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976
   • Zbor združenega dela
   • 31. seja - 23. junija 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1 .Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=120) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=120) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=121) ---- 2. Odobritev zapisnika 30. seje Zbora združenega dela (#page=122) ---- 3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=122) ---- 4. Osnutek družbenega plana Socialistične federativne republike Jugoslavije za obdobje 1976 do 1980 (#page=123) ---- 5. Problematika varstva borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov (#page=128) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o prispevku za zagotovitev dela sredstev za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, z osnutkom zakona (#page=115) ---- 7. Nadaljevanje razprave o problematiki varstva borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov (#page=144) ---- 8. Predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje energetskih objektov (#page=145) ---- 9. Predlog zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=150) ---- 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=150) ---- 11. Nadaljevanje razprave k predlogu zakona o spremembi zakona o združevanju sredstev odjemalcev električne energije na visoki napetosti za financiranje energetskih objektov (#page=151) ---- 12. Predlog zakona o spremembi zakona o obveznem združevanju sredstev temeljnih organizacij združenega dela za pokritje manjkajočih sredstev pri gradnji energetskih objektov (#page=152) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o zagotovitvi dela sredstev za pokritje izpada transportnih dohodkov v železniškem prometu v letu 1975, z osnutkom zakona (#page=152) ---- 14. Predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1961 do 1976 (#page=156) ---- 15. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1976 (#page=157) ---- 16. Predlog za izdajo zakona o sladkovodnem ribištvu, z osnutkom zakona (#page=158) ---- 17. Predlog za izdajo zakona o morskem ribištvu, z osnutkom zakona (#page=164) ---- 18. Predlog za izdajo zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, z osnutkom zakona (#page=164) ---- 19. Odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije, s katero je to sodišče ugotovilo, da določbe 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso v skladu z ustavo SR Slovenije (#page=167) ---- 20. Volitve in imenovanja (#page=167) ---- 21. Vprašanja delegatov (#page=169)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-06-23
  • dcterms:license