Zbor združenega dela

30. seja - 26. maja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976

Zbor združenega dela

30. seja - 26. maja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27860
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 30. seja - 26. maja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976
   • Zbor združenega dela
   • 30. seja - 26. maja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=61) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=62) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=63) ---- 2. Odobritev zapisnika 29. seje Zbora združenega dela (#page=64) ---- 3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=64) ---- 4. Ocena gospodarskih gibanj v prvih mesecih 1976. leta (#page=65) ---- 5. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1975 (#page=82) ---- 6. Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o spremembah in dopolnitvah pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o skupni državni meji z dne 8. aprila 1965 (#page=85) ---- 7. Zaključni račun dohodkov in izdatkov Narodne banke Slovenije za leto 1975, finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1976 in zaključni račun Narodne banke Jugoslavije za leto 1975 (#page=87) ---- 8. Predlog zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (#page=88) ---- 9. Letno poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva v letu 1975 in program dela Službe družbenega knjigovodstva za leto 1976 (#page=93) ---- 10. Usklajevanje stališč k oceni gospodarskih gibanj v prvih mesecih 1976. leta (#page=97) ---- 11. Predlog zakona o dedovanju (#page=97) ---- 12. Predlog zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (#page=99) ---- 13. Predlog odloka o zavarovanju redkih ali ogroženih rastlinskih vrst (#page=102) ---- 14. Predlog zakona o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem in v Posočju (#page=102) ---- 15. Predlog zakona o spremembah zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976 (#page=106) ---- 16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (#page=107) ---- 17. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=109) ---- 18. Predlog odloka o uporabi devizne kvote od odkupljenih deviznih nakazil delavcev in izseljencev (#page=110) ---- 19. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj (#page=110) ---- 20. Predlog odloka o poroštvu SR Slovenije imetnikom obveznic, izdanih za financiranje 380 kV omrežja in modernizacijo magistralnih železniških prog v SR Sloveniji, v znesku 13 milijonov ZDA dolarjev (#page=113) ---- 21. Predlog za črtanje 21.člena zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci (#page=113) ---- 22. Osnutek poslovnika Zbora združenega dela (#page=113) ---- 23. Volitve in imenovanja (#page=116) ---- 24. Vprašanja delegatov (#page=116)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-05-26
  • dcterms:license