Zbor združenega dela

29. seja - 28. aprila 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976

Zbor združenega dela

29. seja - 28. aprila 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27859
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 29. seja - 28. aprila 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976
   • Zbor združenega dela
   • 29. seja - 28. aprila 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 10, Seje od 1. IV. 1976 do 30. VI. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=6) ---- 2. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=6) ---- 3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=8) ---- 4. Izvolitev podpredsednika Zbora združenega dela (#page=8) ---- 5. Odobritev zapisnika 28. seje Zbora združenega dela (#page=10) ---- 6. Poročilo Vrhovnega sodišča SR Slovenije o problemih kazenskega sodstva in kaznovalne politike v SR Sloveniji, poročilo Javnega tožilstva SR Slovenije o delu javnih tožilstev v letu 1975, poročilo Republiškega sekretariata za notranje zadeve za leto 1975 in poročilo o delu javnih pravobranilstev v SR Sloveniji v letu 1975 (#page=10) ---- 7. Predlog zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (#page=27) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu živali (#page=31) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o prispevku za odpravljanje posledic potresa na Kozjanskem, z osnutkom zakona (#page=34) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o republiških blagovnih rezervah, z osnutkom zakona (#page=37) ---- 11. Nadaljevanje razprave k poročilu Vrhovnega sodišča SR Slovenije, Javnega tožilstva SR Slovenije, Republiškega sekretariata za notranje zadeve in o delu javnih pravobranilstev v SR Sloveniji v letu 1975 (#page=42) ---- 12. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o ustanovitvi in nalogah Jugoslovanskega sveta za varstvo prometa (#page=43) ---- 13. Samoupravni sporazum o ustanovitvi Zveze skupnosti otroškega varstva Slovenije (#page=44) ---- 14. Statut Zveze skupnosti otroškega varstva Slovenije (#page=45) ---- 15. Osnutek zakona o spremembah zakona o sredstvih rezerv (#page=45) ---- 16. Osnutek zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa razvoja in modernizacije letalske meteorologije v Jugoslaviji v obdobju od leta 1976 do leta 1980 (#page=46) ---- 17. Osnutek zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa modernizacije carinske službe od leta 1976 do leta 1980 (#page=46) ---- 18. Osnutek zakona o prenehanju veljavnosti zakona o prispevkih za obnovo in graditev Skopja (#page=47) ---- 19. Volitve in imenovanja (#page=47) ---- 20. Vprašanja delegatov (#page=48)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-04-28
  • dcterms:license