• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27849
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1967 do 30. IV. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=220) -- 2. Predlog ustavnih amandmajev (#page=223) ---- Obrazložitev (#page=224) ---- Predlogi sklepov (#page=225) ---- Poročilo komisije za proučitev predloga o spremembi ustave SR Slovenije (#page=225) -- 3. Poročilo o delu izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v letu 1966 (#page=226) ---- Poročila (#page=253) -- 4. Predlog zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji (#page=266) ---- Obrazložitev (#page=283) ---- Poročila (#page=287) -- 5. Predlog zakona o posebni arbitraži za reševanje sporov v zvezi s sklepanjem pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja (#page=310) ---- Obrazložitev (#page=311) ---- Poročila (#page=312) -- 6. Predlog zakona o kritju primanjkljajev, nastalih do leta 1966 v zdravstvenem zavarovanju kmetov (#page=317) ---- Obrazložitev (#page=318) ---- Dodatna obrazložitev (#page=318) ---- Poročila (#page=319) -- 7. Predlog odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek (#page=320) ---- Obrazložitev (#page=321) ---- Poročila (#page=322) -- 8. Predlog zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (#page=322) ---- Obrazložitev (#page=341) ---- Amandmaji izvršnega sveta (#page=349) ---- Obrazložitev amandmajev (#page=351) ---- Stališče izvršnega sveta do amandmajev (#page=353) ---- Dodatni amandmaji (#page=355) ---- Poročila (#page=356) -- 9. Predlog zakona o srednjem šolstvu (#page=365) ---- Obrazložitev (#page=377) ---- Poročila (#page=381) -- 10. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1966 (#page=396) ---- Obrazložitev (#page=397) ---- Poročila (#page=398) -- 11. Predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1967 (#page=398) ---- Obrazložitev (#page=398) ---- Poročila (#page=399) -- 12. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1966 (#page=399) ---- Obrazložitev (#page=400) ---- Poročila (#page=400) -- 13. Predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1967 (#page=400) ---- Obrazložitev (#page=400) ---- Poročila (#page=401) -- 14. Predlog stališč o nadaljnjem razvoju visokega šolstva v SR Sloveniji (#page=401) ---- Obrazložitev (#page=408) ---- Poročila (#page=411) -- 15. Predlog stališč o nadaljnjem razvoju znanstvenega, aplikativnega raziskovalnega in razvojnega dela (#page=413) ---- Poročila (#page=419) -- 16. Predlog zakona o regionalnem prostorskem planiranju (#page=421) ---- Obrazložitev (#page=424) ---- Poročila (#page=426) -- 17. Predlog zakona o urbanističnem planiranju (#page=432) ---- Obrazložitev (#page=444) ---- Poročila (#page=447) -- 18. Predlog zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena (#page=456) ---- Obrazložitev (#page=460) ---- Poročila (#page=465) -- 19. Predlog odloka o potrditvi statuta cestnega sklada SR Slovenije (#page=471) ---- Poročila (#page=472) -- 20. Predlog odloka o soglasju k rebalansu finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967 (#page=472) ---- Poročila (#page=472) -- 21. Predlog odloka o potrditvi programa cestnega sklada SR Slovenije o vzdrževanju to rekonstrukciji cest v obdobju 1967-1970 (#page=473) ---- Poročila (#page=473) -- 22. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov (#page=474) ---- Obrazložitev (#page=474) ---- Poročila (#page=475) -- 23. Predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj za leto 1967 (#page=476) ---- Obrazložitev (#page=476) ---- Poročila (#page=477) -- 24. Predlog odloka o finančnem programu adaptacije in dograditve prostorov vzgojnega zavoda Logatec (#page=478) ---- Obrazložitev (#page=479) ---- Poročila (#page=480) -- 25. Predlog zakona o sredstvih SR Slovenije za graditev sodnih poslopij (#page=481) ---- Obrazložitev (#page=482) ---- Poročila (#page=485) -- 26. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje prve etape graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi (#page=488) ---- Obrazložitev (#page=489) ---- Poročila (#page=490) -- 27. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje graditve študentskega stanovanjskega stolpiča II v Mariboru (#page=491) ---- Obrazložitev (#page=492) ---- Poročila (#page=494) -- 28. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko univerze v Ljubljani (#page=495) ---- Obrazložitev (#page=496) ---- Poročila (#page=500) -- 29. Predlog zakona o voznih olajšavah za skupinska potovanja mladine in otrok (#page=502) ---- Obrazložitev (#page=502) ---- Poročila (#page=504) -- 30. Predlog odloka o zadolžitvi SR Slovenije, da se zagotovijo sredstva za nadomestilo za vozne olajšave za skupinska potovanja mladine in otrok v letu 1967 (#page=508) ---- Poročila (#page=508) -- 31. Predlog zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija (#page=509) ---- Obrazložitev (#page=513) ---- Poročila (#page=513) -- 32. Poročilo o problematiki hranilništva in kreditiranja občanov (#page=515) -- 33. Predlog sklepov o telesni vzgoji v vzgojno-izobraževalnih zavodih v SR Sloveniji (#page=520) ---- Poročila (#page=522) -- 34. Poročilo h gradivu o nadaljnjem izvajanju ukrepov za racionalizacijo organizacije in dela javne uprave, pravosodja ter nekaterih zavodov (#page=523) -- 35. Poročilo k informaciji o nekaterih aktualnih vprašanjih pravosodja (#page=525) -- 36. Poročilo h gradivu o problematiki financiranja nerentabilnih železniških prog in o kritju izgub v letu 1966 (#page=526) -- 37. Predlog sklepa o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Murski Soboti (#page=527) ---- Obrazložitev (#page=531) -- 38. Volitve, razrešitve in imenovanja (#page=531) -- 39. Seznam govornikov (#page=533)
  • dcterms:date
   • 1967
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-01-01
  • dcterms:license