Republiški zbor

44. seja - 20. aprila 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1967 do 30. IV. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27844
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 44. seja - 20. aprila 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1967 do 30. IV. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 43. seje republiškega zbora (#page=7) ---- 2. Obravnava in sklepanje o poročilu o delu izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v letu 1966 (#page=7) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji (#page=7) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o posebni arbitraži za reševanje sporov v zvezi s sklepanjem pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja (#page=11) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o kritju primanjkljajev, nastalih v letu 1966 v zdravstvenem zavarovanju kmetov (#page=12) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek (#page=13) ---- 7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (#page=14) ---- 8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o regionalnem prostorskem planiranju (#page=14) ---- 9. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o urbanističnem planiranju (#page=18) ---- 10. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena (#page=20) ---- 11. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o odpravi republiške komisije za ugotovitev pokojninske dobe (#page=20) ---- 12. Obravnava in sklepanje o statutu cestnega sklada SR Slovenije, o rebalansu finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967 in o predlogu programa cestnega sklada SR Slovenije o vzdrževanju in rekonstrukciji cest v obdobju 1967-1970 (#page=21) ---- 13. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov (#page=22) ---- 14. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o načrtu statističnih raziskovanj za leto 1967 (#page=22) ---- 15. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu adaptacije in dograditve prostorov vzgojnega zavoda Logatec (#page=23) ---- 16. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o sredstvih SR Slovenije za dograditev sodnih poslopij (#page=23) ---- 17. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje prve etape graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi (#page=23) ---- 18. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje graditve študentskega stanovanjskega stolpiča II v Mariboru (#page=24) ---- 19. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje nadaljevanja graditve inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko univerze v Ljubljani (#page=24) ---- 20. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o prevzemu obveznosti za odplačilo posojila, ki je bilo najeto v letu 1967 v znesku 10 milijonov N dinarjev pri kreditni banki in hranilnici v Ljubljani za gradnjo stanovanj (#page=24) ---- 21. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o voznih olajšavah za skupinska potovanja mladine in otrok (#page=25) ---- 22. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o zadolžitvi SR Slovenije, da se zagotovijo sredstva za nadomestilo za vozne olajšave za skupinska potovanja mladine in otrok v letu 1967 (#page=26) ---- 23. Obravnava in sklepanje o »predlogu zakona o delu in pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je prenehala funkcija (#page=26) ---- 24. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o srednjem šolstvu (#page=28) ---- 25. Obravnava in sklepanje o zaključnih računih, oziroma o finančnih načrtih Prešernovega sklada, sklada Borisa Kidriča, sklada SR Slovenije za šolstvo, sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva, sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti in sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov (#page=31) ---- 26. Obravnava in sklepanje o predlogu stališč za nadaljnji razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji (#page=33) ---- 27. Obravnava in sklepanje o predlogu stališč za nadaljnji razvoj znanstvenega, raziskovalnega, aplikativnega in razvojnega dela (#page=40) ---- 28. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (#page=42) ---- 29. Obravnava amandmajev k predlogu zakona o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (#page=53) ---- 30. Obravnava in sklepanje o predlogu za spremembo ustave (#page=53) ---- 31. Volitve in imenovanja (#page=58) ---- 32. Poslanska vprašanja (#page=59) ---- 33. Usklajevanje zakona o srednjem šolstvu (#page=65)
  • dcterms:date
   • 1967-04-20
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-04-20
  • dcterms:license