Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27835
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=499) -- 2. Predlog zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela (#page=507) ---- Obrazložitev (#page=517) ---- Poročila (#page=523) -- 3. Predlog zakona o odpravi posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (#page=528) ---- Obrazložitev (#page=528) ---- Poročila (#page=529) -- 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976 (#page=529) ---- Obrazložitev (#page=530) ---- Poročila (#page=532) -- 5. Predlog zakona o poravnavanju obveznosti SR Slovenije po zakonu o povračilu dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo železniških prog v Sloveniji (#page=533) ---- Obrazložitev (#page=534) ---- Poročila (#page=534) -- 6. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji (#page=534) ---- Obrazložitev (#page=534) ---- Poročila (#page=535) -- 7. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR Slovenije pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=535) ---- Obraložitev (#page=536) ---- Poročila (#page=536) -- 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=536) ---- Obrazložitev (#page=537) ---- Poročila (#page=538) -- 9. Predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacije združenega dela (#page=539) ---- Obrazložitev (#page=540) ---- Poročila (#page=542) -- 10. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1973 (#page=543) ---- Obrazložitev (#page=543) ---- Poročila (#page=544) -- 11. Predlog družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974 (#page=547) ---- Obrazložitev (#page=558) ---- Poročila (#page=559) -- 12. Predlog zakona o začasnem financiranju družbenopolitičnih skupnosti v letu 1974 (#page=564) ---- Obrazložitev (#page=564) ---- Poročila (#page=565) -- 13. Predlog zakona o spremembi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1974 (#page=566) ---- Obrazložitev (#page=566) ---- Poročila (#page=567) -- 14. Predlog zakona o spremembah zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju 1974 (#page=568) ---- Obrazložitev (#page=568) ---- Poročila (#page=569) -- 15. Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1974 (#page=570) ---- Obrazložitev (#page=574) -- 16. Osnutek družbenega dogovora o razmejitvi investicijskih obveznosti za naložbe na področju družbenih dejavnosti in državne uprave ter o prenosu določenih investicijskih obveznosti republiškega proračuna na samoupravne interesne skupnosti (#page=577) ---- Obrazložitev (#page=582) ---- Mnenje delegatov občin (#page=583) ---- Poročila (#page=583) -- 17. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1974 (#page=584) ---- Obrazložitev (#page=585) ---- Poročila (#page=587) -- 18. Osnutek družbenega dogovora o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva v SR Sloveniji za obdobje 1974-1980 (#page=588) ---- Obrazložitev (#page=594) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=610) ---- Poročilo (#page=612) -- 19. Predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu dohodkov in izdatkov sklada starostnega zavarovanja kmetov, skupnosti starostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije za leto 1974 (#page=613) ---- Obrazložitev (#page=614) ---- Poročilo (#page=615) -- 20. Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1974 (#page=615) ---- Obrazložitev (#page=615) ---- Poročila (#page=616) -- 21. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu (#page=616) ---- Obrazložitev (#page=627) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=635) ---- Poročila (#page=638) -- 22. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o srednjem šolstvu (#page=645) ---- Obrazložitev (#page=650) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=652) ---- Poročila (#page=653) -- 23. Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o muzeju revolucije narodov in narodnosti Jugoslavije (#page=655) ---- Obrazložitev (#page=655) ---- Poročilo (#page=656) -- 24. Predlog odloka o razdelitvi presežka dohodkov po zaključnem računu za leto 1973, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o loterijskem zavodu Slovenije (#page=656) ---- Obrazložitev (#page=657) ---- Poročilo (#page=658) -- 25. Predlog zakona o inšpekcijah (#page=658) ---- Obrazložitev (#page=665) ---- Poročila (#page=668) -- 26. Osnutek zakona o društvih (#page=670) ---- Obrazložitev (#page=674) ---- Mnenja delegatov občin (#page=675) ---- Poročila (#page=676) -- 27. Predlog odloka o določitvi obveznosti SR Slovenije do Ljubljanske banke Ljubljana v zvezi z njenimi obveznostmi za gradnjo nuklearne elektrarne Krško in termoelektrarne Šoštanj IV (#page=678) ---- Obrazložitev (#page=679) -- 28. Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o spremembi sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado Zveze Sovjetskih socialističnih republik v ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov v Jugoslaviji (#page=680) ---- Obrazložitev (#page=681) ---- Poročilo (#page=681) -- 29. Predlog odloka o soglasju k pogodbi o posojilu in garancijah z mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje dveh industrijskih projektov za združeno kovinsko industrijo, in sicer za tovarno odlitkov Beograd in za Industrijo strojev in traktorjev (#page=681) ---- Obrazložitev (#page=682) ---- Poročilo (#page=682) -- 30. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (#page=682) ---- Mnenje delegatov občin (#page=683) ---- Poročila (#page=684) -- 31. Predlog zakona o gozdovih (#page=685) ---- Obrazložitev (#page=707) ---- Poročila (#page=712) -- 32. Predlog zakona o vodah (#page=718) ---- Obrazložitev (#page=741) ---- Poročila (#page=744) -- 33. Predlog zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci (#page=747) ---- Obrazložitev (#page=772) ---- Poročila (#page=783) -- 34. Osnutek zakona o varstvu pri delu (#page=792) ---- Obrazložitev (#page=806) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=809) ---- Poročila (#page=812) -- 35. Predlog zakona o zaposlovanju in o zavarovanju za primer brezposelnosti (#page=817) ---- Obrazložitev (#page=833) ---- Poročila (#page=842) -- 36. Predlog zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (#page=844) ---- Obrazložitev (#page=845) ---- Poročila (#page=846) -- 37. Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih (#page=847) ---- Obrazložitev (#page=854) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=857) ---- Poročila (#page=859) -- 38. Osnutek zakona o raziskovalnih dejavnostih in raziskovalnih skupnostih (#page=862) ---- Obrazložitev (#page=870) ---- Poročila (#page=874) -- 39. Predlog zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva (#page=879) ---- Obrazložitev (#page=886) ---- Poročila (#page=887) -- 40. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pedagoški službi (#page=892) ---- Obrazložitev (#page=897) ---- Poročila (#page=899) -- 41. Poročilo o kaznovalni politiki sodišč splošne pristojnosti v Socialistični republiki Sloveniji (#page=902) -- 42. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (#page=905) ---- Obrazložitev (#page=905) ---- Mnenje delegatov občin (#page=906) ---- Poročila (#page=907) -- 43. Predlog zakona o prekrških zoper javni red in mir (#page=907) ---- Obrazložitev (#page=913) ---- Poročila (#page=915) -- 44. Predlog zakona o osebnem imenu (#page=916) ---- Obrazložitev (#page=918) ---- Mnenje in predlogi delegatov občin (#page=919) ---- Poročila (#page=920) -- 45. Predlog zakona o osebni izkaznici (#page=921) ---- Obrazložitev (#page=923) ---- Mnenje delegatov občin (#page=925) ---- Poročila (#page=925) -- 46. Predlog zakona o matičnih knjigah (#page=926) ---- Obrazložitev (#page=933) ---- Mnenje delegatov občin (#page=934) ---- Poročila (#page=934) -- 47. Predlog zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (#page=934) ---- Obrazložitev (#page=947) ---- Poročila (#page=952) -- 48. Predlog zakona o dimnikarski službi (#page=953) ---- Obrazložitev (#page=956) ---- Poročila (#page=957) -- 49. Predlog za obvezno razlago drugega odstavka 154. člena obrtnega zakona (#page=957) ---- Obrazložitev (#page=958) ---- Poročilo (#page=960) -- 50. Osnutek zakona o geodetski službi (#page=960) ---- Obrazložitev (#page=967) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=969) ---- Poročila (#page=971) -- 51. Predlog zakona o temeljni geodetski izmeri (#page=971) ---- Obrazložitev (#page=976) ---- Poročila (#page=979) -- 52. Predlog zakona o zemljiškem katastru (#page=979) ---- Obrazložitev (#page=987) ---- Poročila (#page=991) -- 53. Osnutek zakona o katastru komunalnih naprav (#page=991) ---- Obrazložitev (#page=993) ---- Mnenje delegatov občin (#page=997) ---- Poročila (#page=997) -- 54. Predlog zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (#page=997) ---- Obrazložitev (#page=1005) ---- Poročila (#page=1007) -- 55. Predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1973 (#page=1011) ---- Obrazložitev (#page=1011) ---- Poročilo (#page=1011) -- 56. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa Narodne banke Slovenije za leto 1973 (#page=1012) ---- Obrazložitev (#page=1012) ---- Poročilo (#page=1013) -- 57. Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta Narodne banke Slovenije za leto 1974 (#page=1013) ---- Obrazložitev (#page=1013) ---- Poročilo (#page=1014) -- 58. Predlog ocen, stališč in predlog izvršnega sveta skupščine SR Slovenije o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja v začetku leta 1974 (#page=1014) ---- Poročila (#page=1021) -- 59. Poročilo k informaciji o urejanju razporejanja dohodka in delitve sredstev sredstev za osebne dohodke s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori in o tekočih nalogah na tem področju (#page=1024) ---- Poročila (#page=1024) -- 60. Predlog zakona o stanovanjskih razmerjih (#page=1026) ---- Obrazložitev (#page=1050) ---- Poročila (#page=1053) -- 61. Osnutek resolucije o knjigi (#page=1058) ---- Poročila (#page=1063) -- 62. Osnutek zakona o visokošolski dejavnosti (#page=1063) ---- Obrazložitev (#page=1081) ---- Poročila (#page=1083) -- 63. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (#page=1089) ---- Obrazložitev (#page=1096) ---- Poročila (#page=1100) -- 64. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o srednjem šolstvu (#page=1101) ---- Obrazložitev (#page=1106) ---- Poročila (#page=1109) -- 65. Predlog zakona o ustanovitvi mednarodnega centra za upravljanje podjetij v javni lastnini (#page=1111) ---- Obrazložitev (#page=1112) ---- Poročila (#page=1113) -- 66. Osnutek zakona o vojaških invalidih (#page=1115) ---- Obrazložitev (#page=1128) ---- Poročila (#page=1131) -- 67. Predlog resolucije o načrtovanju družine in družbenih prizadevanj za njen nastanek in varnost (#page=1132) ---- Poročila (#page=1136) -- 68. Predlog odloka o soglasju finančnemu načrtu dohodkov in izdatkov sklada starostnega zavarovanja kmetov skupnosti starostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije za leto 1975 (#page=1139) ---- Obrazložitev (#page=1139) ---- Poročilo (#page=1140) -- 69. Predlog zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1974 (#page=1140) ---- Obrazložitev (#page=1146) ---- Poročila (#page=1150) -- 70. Predlog odloka o pooblastitvi republiškega sekretarja za finance, da sklene dogovor socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o pomoči SR Črni gori pri zagotovitvi sredstev Za kritje prekoračitve stroškov pri graditvi proge Beograd-Bar na območju SR Črne gore (#page=1152) ---- Obrazložitev (#page=1153) ---- Poročila (#page=1153) -- 71. Predlog zakona o posojilu SR Črni gori za pokritje prekoračitve stroškov pri izgradnji železniške proge Beograd-Bar na območju SR Črne gore (#page=1154) ---- Obrazložitev (#page=1154) ---- Poročila (#page=1154) -- 72. Predlog zakona o spremembi zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (#page=1155) ---- Obrazložitev (#page=1155) ---- Poročila (#page=1157) -- 73. Predlog odloka o prenosu sredstev plačanega temeljnega davka od plačil za zunanjetrgovinske posle in storitve in trgovske posle v prometu blaga na debelo, obračunanega za čas od 30. 6. 1974, na določene temeljne organizacije združenega dela (#page=1160) ---- Obrazložitev (#page=1162) ---- Poročila (#page=1163) -- 74. Predlog zakona o usmeritvi uporabe sredstev poslovnih bank, nastalih z omejitvijo udeležbe nekaterih uporabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah, z omejitvijo obrestnih mer za naložena sredstva nekaterih uporabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva in z odpravo temeljnega davka od plačil za bančne storitve (#page=1163) ---- Obrazložitev (#page=1165) ---- Poročila (#page=1167) -- 75. Predlog zakona o prenehanju obveznosti SR Slovenije za zagotavljanje sredstev za določene investicije (#page=1169) ---- Obrazložitev (#page=1170) ---- Poročila (#page=1171) -- 76. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici (#page=1172) ---- Obrazložitev (#page=1173) ---- Poročila (#page=1173) -- 77. Predlog odloka o pooblastitvi izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva v SR Sloveniji za obdobje 1974-1980 (#page=1173) ---- Obrazložitev (#page=1174) ---- Poročilo (#page=1174) -- 78. Poročilo o izvajanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji (#page=1175) -- 79. Predlog zakona o samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški promet (#page=1193) ---- Obrazložitev (#page=1196) ---- Poročila (#page=1198) -- 80. Predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (#page=1199) ---- Obrazložitev (#page=1207) ---- Poročila (#page=1209) -- 81. Predlog odloka o imenovanju predsednika in polovice članov upravnega odbora vodnega sklada SR Slovenije (#page=1209) ---- Obrazložitev (#page=1210) -- 82. Predlog odloka o imenovanju namestnika guvernerja Narodne banke Slovenije (#page=1210) ---- Obrazložitev (#page=1210) -- 83. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnika SR Slovenije v skupščino izobraževalne skupnosti SR Slovenije (#page=1211) ---- Obrazložitev (#page=1211) -- 84. Predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške republiškega senata za prekrške v Ljubljani (#page=1212) ---- Obrazložitev (#page=1212) -- 85. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Kranju (#page=1213) ---- Obrazložitev (#page=1218) -- 86. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v založniški svet Državne založbe Slovenije (#page=1219) ---- Obrazložitev (#page=1220) -- 87. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v nekatere svete raziskovalnih zavodov in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete (#page=1220) ---- Obrazložitev (#page=1221) -- 88. Seznam govornikov (#page=1222)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-01-01
  • dcterms:license