Gospodarski zbor

63. seja - 27. marca 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Gospodarski zbor

63. seja - 27. marca 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27822
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 63. seja - 27. marca 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
   • Gospodarski zbor
   • 63. seja - 27. marca 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=167) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=167) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 62. seje gospodarskega zbora (#page=168) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=168) ---- 3. Predlog zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela (#page=170) ---- 4. Predlog zakona o odpravi posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (#page=172) ---- 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v 1. 1971 do 1976 (#page=181) ---- 6. Predlog zakona o poravnavanju obveznosti SR Slovenije po zakonu o povračilu dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo železniških prog v SR Sloveniji (#page=175) ---- 7. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji (#page=175) ---- 8. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR Slovenije pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in v osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=175) ---- 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=176) ---- 10. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1973 (#page=176) ---- 11. Predlog zakona o spremembi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1974 (#page=178) ---- 12. Usklajevanje predloga zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (#page=179) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (#page=180) ---- 14. Osnutek družbenega dogovora o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva v SR Sloveniji za obdobje 1974-1980 (#page=182) ---- 15. Predlog finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1974 (#page=189) ---- 16. Predlog odloka o razdelitvi presežka dohodkov po zaključnem računu za leto 1973, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije (#page=189) ---- 17. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o spremembi sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado ZSSR o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov v Jugoslaviji (#page=190) ---- 18. Pogodbi o posojilu in garancijah z Mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje dveh industrijskih projektov za združeno kovinsko industrijo, in sicer za tovarno odlitkov Beograd in za Industrijo strojev in traktorjev (#page=190) ---- 19. Predlog odloka o določitvi obveznosti SR Slovenije do Ljubljanske banke Ljubljana v zvezi z njenimi obveznostmi za gradnjo nuklearne elektrarne Krško in termoelektrarne Šoštanj IV (#page=191) ---- 20. Predlog odloka o imenovanju predsednika in polovice članov upravnega odbora vodnega sklada SR Slovenije (#page=191) ---- 21. Odgovor na poslansko vprašanje Martina Gobca (#page=192) ---- 22. Nadaljevanje razprave o predlogu odloka o določitvi obveznosti SR Slovenije do Ljubljanske banke Ljubljana v zvezi z njenimi obveznostmi za gradnjo nuklearne elektrarne Krško in termoelektrarne Šoštanj IV (#page=193)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-03-27
  • dcterms:license