Republiški zbor

71. seja - 25. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Republiški zbor

71. seja - 25. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27821
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 71. seja - 25. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
   • Republiški zbor
   • 71. seja - 25. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=114) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=114) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 70. seje (#page=116) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=116) ---- 3.Informacija o urejanju razporejanja dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori in o tekočih nalogah na tem področju (#page=121) ---- 4. Ocena gospodarskih razmer v SR Sloveniji v začetku leta 1974 (#page=125) ---- 5. Predlog zakona o stanovanjskih razmerjih (#page=140) ---- 6. Osnutek resolucije o knjigi (#page=142) ---- 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (#page=143) ---- 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o srednjem šolstvu (#page=144) ---- 9. Predlog zakona o ustanovitvi mednarodnega centra za upravljanje podjetij v javni lastnini (#page=144) ---- 10. Osnutek zakona o vojaških invalidih (#page=145) ---- 11. Predlog resolucije o načrtovanju družine in družbenih prizadevanj za njen nastanek in varnost (#page=145) ---- 12. Soglasje k finančnemu načrtu sklada starostnega zavarovanja kmetov za leto 1975 (#page=145) ---- 13. Predlog zakona o osnovah in načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1974 (#page=145) ---- 14. Dogovor socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o pomoči SR Črni gori pri zagotovitvi sredstev za kritje povrnitve stroškov pri gradnji železniške proge Beograd-Bar na območju Črne gore (#page=147) ---- 15. Predlog zakona o posojilu Črni gori za pokritje prekoračitve stroškov pri gradnji železniške proge Beograd-Bar (#page=152) ---- 16. Osnutek zakona o visokošolski dejavnosti (#page=152) ---- 17. Predlog zakona o spremembah zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (#page=154) ---- 18. Predlog odloka o prenosu sredstev plačanega temeljnega davka od plačil za zunanjetrgovinske posle in storitve in trgovske posle v prometu blaga na debelo, obračunanega za čas do 30. 6. 1974, na določene temeljne organizacije združenega dela (#page=155) ---- 19. Predlog zakona o usmeritvi uporabe sredstev poslovnih bank, nastalih z omejitvijo udeležbe nekaterih uporabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva pri delitvi dohodka v bankah, z omejitvijo obrestnih mer za naložena sredstva nekaterih uporabnikov družbenih sredstev izven gospodarstva in z odpravo temeljnega davka od plačil za bančne storitve (#page=155) ---- 20. Predlog zakona o prenehanju obveznosti SR Slovenije za zagotavljanje sredstev za določene investicije (#page=156) ---- 21. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici (#page=156) ---- 22. Predlog družbenega dogovora o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva v Sloveniji za obdobje 1974-1980 (#page=157) ---- 23. Poročilo o izvajanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji (#page=157) ---- 24. Predlog zakona o samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški promet (#page=161) ---- 25. Predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (#page=163) ---- 26. Sklepna beseda ob izteku mandatne dobe (#page=163) ---- 27. Usklajevanje z gospodarskim zborom pri zakonu o usmeritvi porabe sredstev poslovnih bank, izvirajočih iz določenih učinkov po 1.1.1974 (#page=166)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-04-25
  • dcterms:license