Republiški zbor

69. seja - 27. marca 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Republiški zbor

69. seja - 27. marca 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27819
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 69. seja - 27. marca 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
   • Republiški zbor
   • 69. seja - 27. marca 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 32, Seje od 1. III. 1974 do 9. V. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=5) ---- 4. Izjava republiškega zbora v zvezi z jugoslovansko-italijanskimi odnosi glede na noto italijanske vlade z dne 11. marca 1974 (#page=7) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 68. seje republiškega zbora (#page=8) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=8) ---- 3. Predlog zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela (#page=11) ---- 4. Predlog zakona o odpravi posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (#page=14) ---- 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976 (#page=14) ---- 6. Predlog zakona o poravnavanju obveznosti SR Slovenije po zakonu o povračilu dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo železniških prog v Sloveniji (#page=14) ---- 7. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji (#page=15) ---- 8. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR Slovenije pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=15) ---- 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=15) ---- 10. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o davkih iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela (#page=15) ---- 11. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1973 (#page=16) ---- 12. Predlog družbenega dogovora o osnovah programiranja nalog in o oblikovanju sredstev za skupno in splošno porabo v letu 1974 (#page=16) ---- 13. Predlog zakona o začasnem financiranju družbenopolitičnih skupnosti v letu 1974 (#page=27) ---- 14. Predlog zakona o spremembi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1974 (#page=27) ---- 15. Predlog zakona o spremembah zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju 1973 (#page=28) ---- 16. Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1974 (#page=28) ---- 17. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v Sloveniji za leto 1974 (#page=36) ---- 18. Osnutek družbenega dogovora o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva v Sloveniji za obdobje 1974 do 1980 (#page=37) ---- 19. Finančni načrt dohodkov in izdatkov sklada starostnega zavarovanja kmetov za leto 1974 (#page=44) ---- 20. Finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1974 (#page=45) ---- 21. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu (#page=45) ---- 22. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o srednjem šolstvu (#page=47) ---- 23. Predlog zakona o muzeju revolucije narodov in narodnosti Jugoslavije (#page=47) ---- 24. Predlog o razdelitvi presežka dohodka po zaključnem računu za leto 1973, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije (#page=47) ---- 25. Predlog zakona o inšpekcijah (#page=48) ---- 26. Osnutek zakona o društvih (#page=48) ---- 27. Predlog odloka o določitvi obveznosti SR Slovenije do Ljubljanske banke Ljubljana v zvezi z njenimi obveznostmi za zgraditev nuklearne elektrarne Krško in termoelektrarne Šoštanj IV (#page=48) ---- 28. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o spremembi sporazuma med vlado SFRJ Jugoslavije in vlado ZSSR o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov v Jugoslaviji (#page=48) ---- 29. Pogodbi o posojilu in garancijah z Mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje dveh industrijskih projektov za združeno kovinsko industrijo, in sicer za tovarno odlitkov Beograd in za Industrijo strojev in traktorjev (#page=49) ---- 30. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (#page=50) ---- 31. Predlog zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini - usklajevanje (#page=51) ---- 32. Volitve in imenovanja (#page=51)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-03-27
  • dcterms:license