Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27753
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 19, Seje od 1. III. 1972 do 30. IV. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=381) -- 2. Predlog resolucije o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slovenije (#page=389) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=425) ---- Poročila (#page=429) -- 3. Akcijski program izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov v zvezi s sklepi tretje seje konference ZKS o socialnem razlikovanju (#page=475) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=482) ---- Poročila (#page=483) -- 4. Predlog za izdajo zakona o prispevkih in taksah občanov in organizacij združenega dela (#page=494) ---- Poročila (#page=519) -- 5. Predlog zakona o združevanju kmetov (#page=529) ---- Obrazložitev (#page=539) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=547) ---- Poročila (#page=547) -- 6. Predlog zakona o starostnem zavarovanju kmetov (#page=556) ---- Obrazložitev (#page=571) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=582) ---- Poročila (#page=582) -- 7. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v Socialistični republiki Sloveniji (#page=594) ---- Obrazložitev (#page=597) ---- Poročila (#page=603) -- 8. Osnutek zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval 604 Obrazložitev (#page=606) ---- Obrazložitev (#page=608) ---- Poročila (#page=611) -- 9. Predlog za izdajo zakona o filmu (#page=613) ---- Poročila (#page=618) -- 10. Osnutek zakona o pravosodnem izpitu (#page=622) ---- Obrazložitev (#page=626) ---- Poročila (#page=629) -- 11. Predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1972 (#page=632) ---- Načrt statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1972 (#page=633) ---- Obrazložitev (#page=640) ---- Dopolnitev načrta statističnih raziskovanj (#page=640) ---- Poročila (#page=641) -- 12. Predlog priporočila o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti (#page=643) ---- Poročilo (#page=646) -- 13. Predlog stališč v zvezi s problematiko kajenja in zdravja (#page=647) ---- Poročilo (#page=648) -- 14. Poročilo o obravnavi problematike uporabe pesticidov (#page=650) -- 15. Poročilo o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah (#page=652) -- 16. Nekateri problemi samoupravljanja v zdravstvu (#page=662) -- 17. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o povračilih poslancem skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje skupščina SR Slovenije (#page=673) ---- Obrazložitev (#page=674) -- 18. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca v republiški zbor skupščine SR Slovenije (#page=674) -- 19. Predlog družbenega načrta Jugoslavije za dobo od leta 1972 do 1975 (#page=675) ---- Poročila (#page=722) -- 20. Predlog zakona o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije (#page=736) ---- Obrazložitev (#page=745) ---- Poročila (#page=749) -- 21. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije (#page=750) ---- Obrazložitev (#page=754) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=756) ---- Poročila (#page=757) -- 22. Predlog zakona o narodni banki Slovenije (#page=760) ---- Obrazložitev (#page=760) ---- Poročilo (#page=761) -- 23. Predlog zakona o jamstvu SR Slovenije za hranilne vloge pri bankah, hranilnicah in poštni hranilnici (#page=761) ---- Obrazložitev (#page=762) ---- Poročilo (#page=763) -- 24. Osnutek splošnega zakona o samoprispevku (#page=763) ---- Obrazložitev (#page=766) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=768) ---- Poročila (#page=770) -- 25. Predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, ki jo je generalna konferenca sprejela na svojem 26. zasedanju dne 14. novembra 1970 v Parizu (#page=774) ---- Obrazložitev (#page=775) ---- Poročila (#page=775) -- 26. Predlog odloka o soglasju k programu izobraževalne skupnosti SR Slovenije za, leto 1972 (#page=776) ---- Obrazložitev (#page=777) ---- Poročila (#page=778) -- 27. Predlog odloka o soglasju k enotnim osnovam meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov (#page=780) ---- Obrazložitev (#page=781) ---- Poročila (#page=781) -- 28. Predlog odloka o soglasju k merilom in pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1972 (#page=781) ---- Obrazložitev (#page=782) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=782) ---- Poročila (#page=783) -- 29. Predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971 (#page=783) ---- Obrazložitev (#page=784) ---- Poročila (#page=784) -- 30. Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1972 (#page=784) ---- Obrazložitev (#page=785) ---- Poročila (#page=785) -- 31. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine Socialistične republike Slovenije (#page=787) ---- Obrazložitev (#page=804) ---- Poročilo (#page=808) -- 32. Osnutek odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije in o razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=812) ---- Obrazložitev (#page=812) ---- Poročilo (#page=813) -- 33. Osnutek odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanje delegatov občin v skupščini SR Slovenije (#page=813) ---- Obrazložitev (#page=814) ---- Poročilo (#page=815) -- 34. Predlog odloka o dodelitvi sredstev iz rezervnega sklada SR Slovenije za plačilo cepiva nabavljenega za izvedbo obveznega cepljenja proti črnim kozam v SR Sloveniji (#page=816) ---- Obrazložitev (#page=816) ---- Poročila (#page=817) -- 35. Osnutek zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov (#page=818) ---- Obrazložitev (#page=821) ---- Poročila (#page=822) -- 36. Predlog odloka o razrešitvi predsednika, podpredsednika in člana odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora skupščine SR Slovenije in o izvolitvi predsednika in podpredsednika tega odbora (#page=823) ---- Obrazložitev (#page=824) -- 37. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov komisije skupščine SR Slovenije za vprašanje mednarodnih odnosov (#page=824) ---- Obrazložitev (#page=825) -- 38. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov SR Slovenije v skupščino izobraževalne skupnosti SR Slovenije (#page=826) ---- Obrazložitev (#page=827) -- 39. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju glavnega direktorja centrale službe družbenega knjigovodstva za Socialistično republiko Slovenijo (#page=827) ---- Obrazložitev (#page=828) -- 40. Predlog odloka o imenovanju članov iniciativnega odbora za ustanovitev republiške skupnosti za ceste (#page=829) ---- Obrazložitev (#page=829) -- 41. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za finance (#page=830) ---- Obrazložitev (#page=831) -- 42. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije (#page=831) ---- Obrazložitev (#page=832) -- 43. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Kranju (#page=833) ---- Obrazložitev (#page=839) -- 44. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije (#page=840) ---- Obrazložitev (#page=841) -- 45. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika in podpredsednika odbora za vzgojo in izobraževanje prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije (#page=841) ---- Obrazložitev (#page=841) -- 46. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti (#page=842) ---- Obrazložitev (#page=842) -- 47. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo (#page=843) ---- Obrazložitev (#page=843) -- 48. Predlog odloka o imenovanju guvernerja narodne banke Slovenije (#page=844) ---- Obrazložitev (#page=844) -- 49. Predlog odloka o imenovanju namestnika direktorja zavoda SR Slovenije za planiranje (#page=844) ---- Obrazložitev (#page=845) -- 50. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v svet urbanističnega inštituta SR Slovenije in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v ta svet (#page=845) ---- Obrazložitev (#page=846) -- 51. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije za državno varnost in izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo (#page=846) ---- Obrazložitev (#page=846) -- 52. Predlog odloka o spremembi sestava stalnih odborov in komisije republiškega zbora skupščine SR Slovenije (#page=847) ---- Obrazložitev (#page=848) -- 53. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju polovice članov upravnega odbora vodnega sklada SR Slovenije (#page=848) ---- Obrazložitev (#page=849) -- 54. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Mariboru in izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Kopru in Mariboru (#page=850) ---- Obrazložitev (#page=851) -- 55. Predlog odloka o spremembi sestava stalnih odborov prosvetno-kulturnega zbora skupščine SR Slovenije (#page=851) ---- Obrazložitev (#page=852) -- 56. Seznam govornikov (#page=853)
  • dcterms:date
   • 1973
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-01-01
  • dcterms:license