Zbor občin

60. seja - 27. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Zbor občin

60. seja - 27. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1978 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27729
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 60. seja - 27. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
   • Zbor občin
   • 60. seja - 27. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=277) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 60. seje Zbora občin (#page=279) ---- 2. Odobritev zapisnika 59. seje Zbora občin. Dodatno poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=283) ---- 3. Poročilo o delu Skupščine SR Slovenije v obdobju od leta 1974 do leta 1978 (#page=284) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice, s tezami za zakon (#page=284) ---- 5. Predlog ugotovitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k energetski bilanci SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 in okvirni plan razvoja energetskih zmogljivosti v območju SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 (#page=289) ---- 6. Osnutek zakona o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli cen (#page=302) ---- 7. Osnutek sprememb in dopolnitev projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978 (#page=303) ---- 8. Osnutek sprememb in dopolnitev projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1978 (#page=304) ---- 9. Osnutek odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 oziroma do leta 2000 (#page=305) ---- 10. Osnutek zakona o supergaranciji za obveznosti Jugobanke - Združene banke, Beograd kot garanta za posojilo Evropske investicijske banke za delno financiranje projekta druge faze in graditve osnovne 380 kV prenosne mreže Jugoslavije (#page=305) ---- 11. Osnutek zakona o določanju skupnega zneska sredstev za financiranje dela programa modernizacije tehnične baze in graditve poslopja časopisne agencije Tanjug v obdobju od leta 1976 do leta 1982 (#page=306) ---- 12. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFRJ in vlado Republike Finske o prevozu v mednarodnem cestnem prometu (#page=307) ---- 13. Dogovor o kontinuirani graditvi zmogljivosti v obdobju od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje nekovin v času po letu 1980 (#page=307) ---- 14. Dogovor o vzgoji in izobraževanju otrok jugoslovanskih državljanov, ki so na začasnem delu v tujini (#page=309) ---- 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških svetih (#page=310) ---- 16. Predlog odloka o potrditvi dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravo posledic elementarnih nesreč (#page=310) ---- 17. Predlog odloka o potrditvi dogovora o dajanju solidarnostnih sredstev republikam in avtonomnima pokrajinama kot medsebojno pomoč za odpravljanje posledic potresov ali poplav večjih razsežnosti (#page=311) ---- 18. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (#page=311) ---- 19. Predlog zakona o spremembah zakona o davkih občanov (#page=312) ---- 20. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978 (#page=313) ---- 21. Predlog zakona o spremembah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela (#page=313) ---- 22. Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih od 1975 do 1978 (#page=313) ---- 23. Predlog zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije (#page=314) ---- 24. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (#page=315) ---- 25. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti (#page=316) ---- 26. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe (#page=316) ---- 27. Predlog zakona o ravnanju z odpadki (#page=317) ---- 28. Predlog zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja (#page=318) ---- 29. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (#page=319) ---- 30. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o urbanističnem planiranju (#page=320) ---- 31. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o uporabi sredstev hranilnih vlog in drugih sredstev občanov pri Poštni hranilnici v srednjeročnem obdobju od leta 1977 do leta 1980 (#page=321) ---- 32. Predlog razdelitve presežka dohodka po zaključnem računu za leto 1977, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije (#page=321) ---- 33. Predlog odloka o potrditvi lestvic katastrskega dohodka v nekaterih občinah (#page=321) ---- 34. Predlog odloka o soglasju k samoupravnim sporazumom in statutom visokošolskih organizacij; predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru in o soglasju k statutu Univerze v Mariboru (#page=322) ---- 35. Predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem polletju 1978 (#page=322) ---- 36. Predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili dopolnila k samoupravnemu sporazumu (#page=329) ---- 37. Predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za čas od 1. maja do 31. decembra 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=329) ---- 38. Predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo pri pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=329) ---- 39. Predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili dopolnila k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana raziskovalne dejavnosti za leto 1978 (#page=330) ---- 40. Predlog za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku, z osnutkom zakona (#page=330) ---- 41. Osnutek zakona o organu samoupravne delavske kontrole (#page=333) ---- 42. Osnutek zakona o ukrepih v živinoreji (#page=334) ---- 43. Predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih (#page=337) ---- 44. Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov, s tezami za osnutek zakona (#page=338) ---- 45. Predlog za izdajo zakona o pogojih in postopku za pridobitev pravice preživninskega varstva kmetov, s tezami za osnutek zakona (#page=340) ---- 46. Predlog za izdajo zakona o intervencijah v kmetijstvu in kompenzacijah v porabi hrane, s tezami za osnutek zakona (#page=341) ---- 47. Volitve in imenovanja (#page=341) ---- 48. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=342)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1978-03-27
  • dcterms:license