Zbor občin

59. seja - 15. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Zbor občin

59. seja - 15. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1978 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27728
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 59. seja - 15. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
   • Zbor občin
   • 59. seja - 15. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=241) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 59. seje Zbora občin (#page=243) ---- 2. Odobritev zapisnika 58. seje Zbora občin (#page=244) ---- 3. Informacija o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji, s predlogom priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju zakona o združenem delu (#page=244) ---- 4. Ocena stanja obmejnega gospodarskega sodelovanja ter naloge za uresničevanje sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami (#page=247) ---- 5. Predlog zakona o uporabi presežkov plačanega prispevka in anuitet iz posojila za odpravo posledic potresa v Bosanski Krajini (#page=247) ---- 6. Energetska in elektroenergetska bilanca SR Slovenije za leto 1978 z informacijo o poteku priprav in gradnje energetskih objektov v letu 1977 (#page=249) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju, s tezami za osnutek zakona (#page=250) ---- 8. Predlog zakona o civilnih invalidih vojne (#page=252) ---- 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju (#page=255) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978, z osnutkom zakona (#page=258) ---- 11. Osnutek zakona o seizmološki službi (#page=259) ---- 12. Predlog odloka o prevzemu obveznosti SR Slovenije za eksponate iz tujine, ki so potrebni za razstavo slovenskega slikarja Franca Kavčiča (#page=261) ---- 13. Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije po 410. členu ustave SR Slovenije o vprašanju zamudnih (kazenskih) obrestih od nepravočasno plačanih prispevkov in davkov (#page=261) ---- 14. Osnutek resolucije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti na podlagi ustave SFRJ (#page=262) ---- 15. Osnutek zakona o jamstvu Narodne banke Jugoslavije za hranilne vloge pri bankah in hranilnicah (#page=266) ---- 16. Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke (#page=267) ---- 17. Predlog zakona o ratifikaciji protokola o spremembah in dopolnitvah enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 (#page=267) ---- 18. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o minimalnih pogojih za izdajo in veljavnost vozniških dovoljenj (#page=267) ---- 19. Osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ (#page=268) ---- 20. Volitve in imenovanja (#page=269) ---- 21. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=270) ---- 22. Nadaljevanje razprave o informaciji o uresničevanju zakona o združenem delu SR Sloveniji s predlogom priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju zakona o združenem delu (#page=275) ---- 23. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=275)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1978-03-15
  • dcterms:license