Zbor občin

58. seja - 22. februarja 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Zbor občin

58. seja - 22. februarja 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1978 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27727
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 58. seja - 22. februarja 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
   • Zbor občin
   • 58. seja - 22. februarja 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=190) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 58. seje Zbora občin (#page=192) ---- 2. Odobritev zapisnika 57. seje Zbora občin (#page=194) ---- 3. Predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema v Skupščini SR Slovenije (#page=194) ---- 4. Aktualna vprašanja organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov, problematika delovanja in organizacije občinskih upravnih organov in predlog za izdajo zakona o državni upravi, o republiškem Izvršnem svetu in o republiških upravnih organih, z osnutkom zakona (#page=198) ---- 5. Predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje prostorske urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji (#page=212) ---- 6. Predlog odloka o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov v SR Sloveniji s poročilom o izvajanju delovnega programa za področje regionalnega prostorskega planiranja v SR Sloveniji za obdobje od 1975 do 1978 (#page=217) ---- 7. Predlog zakona o spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (#page=218) ---- 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=221) ---- 9. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1978 (#page=223) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti, z osnutkom zakona (#page=224) ---- 11. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe (#page=227) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja, z osnutkom zakona (#page=228) ---- 13. Predlog zakona o grobiščih in grobovih borcev (#page=228) ---- 14. Predlog zakona o varstvu družinskih članov osebe v obvezni vojaški službi (#page=229) ---- 15. Predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju 1978-1982 (#page=229) ---- 16. Predlog odloka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1978 (#page=230) ---- 17. Predlog odloka o soglasju k samoupravnim sporazumom in statutom visokošolskih organizacij (#page=230) ---- 18. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da na zahteve temeljnih organizacij združenega dela z nekrito izgubo odloča o roku za izplačevanje z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov (#page=230) ---- 19. Dogovor o kreditiranju plasmaja opreme in ladij v Jugoslaviji v času od leta 1977 do leta 1980 (#page=232) ---- 20. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=233) ---- 21. Volitve in imenovanja (#page=233) ---- 22. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=235)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1978-02-22
  • dcterms:license