Zbor združenega dela

61. seja - 27. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Zbor združenega dela

61. seja - 27. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1978 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27726
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 61. seja - 27. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
   • Zbor združenega dela
   • 61. seja - 27. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=110) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 61. seje Zbora združenega dela (#page=112) ---- 2. Odobritev zapisnika 60. seje Zbora združenega dela (#page=116) ---- 3. Poročilo o delu Skupščine SR Slovenije v obdobju od 1974 do 1978 (#page=116) ---- 4. Predlog zakona o spremembah zakona o republiških svetih (#page=116) ---- 5. Predlog ugotovitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k energetski bilanci SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 in k okvirnemu planu razvoja energetskih zmogljivosti v območju SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 (#page=116) ---- 6. Osnutek zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen (#page=128) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o združevanju organizacij združenega dela splošna združenja in gospodarske zbornice, s tezami za osnutek zakona (#page=134) ---- 8. Osnutek sprememb in dopolnitev projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978 (#page=135) ---- 9. Osnutek sprememb in dopolnitev projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1978 (#page=136) ---- 10. Osnutek odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (#page=136) ---- 11. Osnutek zakona o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelovanju ter pridobivanju in odstopanju materialne pravice na tehnologiji med organizacijami združenega dela in tujimi osebami (#page=137) ---- 12. Dogovor o kontinuirani graditvi zmogljivosti v dobi od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje nekovin v času po letu 1980 (#page=138) ---- 13. Predlog odloka o potrditvi dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih nesreč (#page=139) ---- 14. Predlog odloka o potrditvi dogovora republik in pokrajin o dajanju solidarnostnih sredstev republikam in avtonomnim pokrajinam kot medsebojno pomoč za odpravljanje posledic potresov in poplav večjih razsežnosti (#page=139) ---- 15. Osnutek zakona o supergaranciji federacije za obveznosti Jugobanke - Združene banke Beograd kot garanta za posojilo evropske investicijske banke za delno financiranje projekta druge faze graditve osnovnega 380 kV prenosnega omrežja Jugoslavije (#page=140) ---- 16. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFRJ in vlado Republike Finske o prevozu v mednarodnem cestnem prometu (#page=141) ---- 17. Osnutek zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov (#page=141) ---- 18. Osnutek zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskih železnic (#page=143) ---- 19. Osnutek zakona o spremembi zakona o prometu blaga in storitev s tujino (#page=143) ---- 20. Osnutek zakona o spremembah zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini (#page=143) ---- 21. Osnutek zakona o določanju celotnega zneska sredstev za financiranje dela programa modernizacije tehnične baze in izgradnje novega poslopja časopisne agencije Tanjug od leta 1978 do leta 1982 (#page=144) ---- 22. Dogovor o vzgoji in izobraževanju otrok jugoslovanskih državljanov, ki so na začasnem delu v tujini (#page=145) ---- 23. Predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem polletju 1978 (#page=146) ---- 24. Predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=152) ---- 25. Predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=152) ---- 26. Predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=152) ---- 27. Usklajevanje besedila predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju (#page=152) ---- 28. Predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=154) ---- 29. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti (#page=154) ---- 30. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe (#page=155) ---- 31. Predlog zakona o ravnanju z odpadki (#page=155) ---- 32. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (#page=156) ---- 33. Predlog za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku, s tezami za osnutek zakona (#page=157) ---- 34. Predlog zakona o spremembah zakona o davkih občanov (#page=163) ---- 35. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978 (#page=163) ---- 36. Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih od 1975 do 1978 (#page=163) ---- 37. Predlog zakona o spremembah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela (#page=164) ---- 38. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o uporabi sredstev hranilnih vlog in drugih sredstev občanov pri Poštni hranilnici v srednjeročnem obdobju od leta 1977 do leta 1980 (#page=164) ---- 39. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (#page=165) ---- 40. Predlog razdelitve presežka dohodka po zaključnem računu za leto 1977, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije (#page=165) ---- 41. Predlog odloka o potrditvi lestvic katastrskega dohodka (#page=166) ---- 42. Predlog zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije (#page=166) ---- 43. Predlog zakona o zaposlovanju in o zavarovanju za primer brezposelnosti (#page=168) ---- 44. Predlog zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja (#page=169) ---- 45. Soglasje k samoupravnim sporazumom in statutom nekaterih visokošolskih organizacij (#page=169) ---- 46. Osnutek zakona o organu samoupravne delavske kontrole (#page=169) ---- 47. Osnutek zakona o ukrepih v živinoreji (#page=170) ---- 48. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (#page=176) ---- 49. Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov, s tezami za osnutek zakona (#page=179) ---- 50. Predlog za izdajo zakona o pogojih in postopku za pridobitev pravice do preživninskega varstva kmetov, s tezami za osnutek zakona (#page=181) ---- 51. Predlog za izdajo zakona o intervencijah v kmetijstvu in o kompenzacijah v porabi hrane, s tezami za osnutek zakona (#page=182) ---- 52. Volitve in imenovanja (#page=183) ---- 53. Vprašanja delegatov (#page=183)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1978-03-27
  • dcterms:license