Zbor združenega dela

60. seja - 15. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Zbor združenega dela

60. seja - 15. marca 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1978 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27725
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 60. seja - 15. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
   • Zbor združenega dela
   • 60. seja - 15. marca 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=55) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 60. seje Zbora združenega dela (#page=57) ---- 2. Odobritev zapisnika 59. seje Zbora združenega dela (#page=58) ---- 3. Informacija o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji s predlogom stališč, priporočil in sklepov o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji (#page=58) ---- 4. Predlog stališč in priporočil o samoupravnem sporazumevanju o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji (#page=83) ---- 5. Ocena stanja obmejnega gospodarskega sodelovanja ter naloge za uresničitev sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami (#page=88) ---- 6. Predlog zakona o uporabi presežka vplačanega prispevka in anuiteti iz posojila za odpravo posledic potresa v Bosanski Krajini (#page=89) ---- 7. Energetska in elektroenergetska bilanca SR Slovenije za leto 1978 in informacija o poteku priprav in gradnje energetskih objektov v letu 1977 (#page=90) ---- 8. Nadaljevanje razprave o informaciji o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji s predlogom stališč, priporočil in sklepov o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji (#page=90) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju s tezami za osnutek zakona (#page=91) ---- 10. Predlog zakona o civilnih invalidih vojne (#page=97) ---- 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju (#page=98) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978, z osnutkom zakona (#page=100) ---- 13. Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije po 410. členu ustave SR Slovenije o vprašanju zamudnih (kazenskih) obresti od nepravočasno plačanih prispevkov in davkov (#page=101) ---- 14. Osnutek zakona o seizmološki službi (#page=101) ---- 15. Predlog odloka o prevzemu obveznosti SR Slovenije za eksponate iz tujine, ki so potrebni za razstavo slovenskega slikarja Franca Kavčiča (#page=104) ---- 16. Osnutek zakona o jamstvu Narodne banke Jugoslavije za hranilne vloge pri bankah in hranilnicah (#page=104) ---- 17. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Arabske republike Egipt o varstvu investicij (#page=105) ---- 18. Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke (#page=105) ---- 19. Osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ (#page=105) ---- 20. Predlog zakona o ratifikaciji protokola o spremembah in dopolnitvah enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 (#page=106) ---- 21. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o minimalnih pogojih za izdajo in za veljavnost vozniških dovoljenj (#page=106) ---- 22. Volitve in imenovanja (#page=106) ---- 23. Vprašanja delegatov (#page=107)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1978-03-15
  • dcterms:license