Zbor združenega dela

59. seja - 22. februarja 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Zbor združenega dela

59. seja - 22. februarja 1978

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1978 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27724
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 59. seja - 22. februarja 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
   • Zbor združenega dela
   • 59. seja - 22. februarja 1978
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. II. 1978 do 9. V. 1978
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 59. seje Zbora združenega dela (#page=7) ---- 2. Odobritev zapisnika 58. seje Zbora združenega dela (#page=8) ---- 3. Predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema v Skupščini SR Slovenije (#page=8) ---- 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (#page=12) ---- 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=16) ---- 6. Analiza aktualnih vprašanj organizacije in delovanje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov (#page=21) ---- 7. Predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji (#page=25) ---- 8. Predlog odloka o uvajanju obveznih priprav prostorskih planov v SR Sloveniji s poročilom o izvajanju delovnega programa za področje regionalnega prostorskega planiranja v SR Sloveniji za obdobje od leta 1975 do leta 1978 (#page=29) ---- 9. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=30) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti (#page=31) ---- 11. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe (#page=34) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja, z osnutkom zakona (#page=36) ---- 13. Predlog zakona o grobiščih in grobovih borcev (#page=36) ---- 14. Predlog zakona o varstvu družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi (#page=37) ---- 15. Predlog odloka o soglasju k samoupravnim sporazumom in statutom nekaterih visokošolskih organizacij (#page=37) ---- 16. Predlog odloka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1978 (#page=38) ---- 17. Volitve in imenovanja (#page=39) ---- 18. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=40) ---- 19. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1978 (#page=45) ---- 20. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da na zahteve temeljnih organizacij združenega dela z nekrito izgubo odloča o roku za izplačevanje z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov (#page=45) ---- 21. Osnutek zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje in skupnih finančnih organizacijah (#page=47) ---- 22. Dogovor o kreditiranju plasmaja opreme in ladij v Jugoslaviji v dobi od leta 1977 do leta 1980 (#page=48) ---- 23. Volitve in imenovanja (#page=52) ---- 24. Vprašanja in odgovori delegatov (#page=53)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1978-02-22
  • dcterms:license