Družbenopolitični zbor

29. seja - 30. januarja 1980

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Družbenopolitični zbor

29. seja - 30. januarja 1980

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1980 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27644
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 29. seja - 30. januarja 1980
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
   • Družbenopolitični zbor
   • 29. seja - 30. januarja 1980
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=470) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=470) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnikov 27. in 28. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=471) ---- 2. Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije (#page=472) ---- 3. Informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in republiške resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980 (#page=474) ---- 4. Predlog stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike (#page=482) ---- 5. Predlog priporočil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji (#page=486) ---- 6. Predlog programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, s predlogom periodičnega delovnega načrta za I. trimesečje 1980 (#page=487) ---- 7. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=492)
  • dcterms:date
   • 1980-01-30
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1980-01-30
  • dcterms:license