Zbor občin

32. seja - 20. februarja 1980

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Zbor občin

32. seja - 20. februarja 1980

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1980 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27641
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 32. seja - 20. februarja 1980
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
   • Zbor občin
   • 32. seja - 20. februarja 1980
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=369) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 32. seje Zbora občin (#page=370) ---- 2. Odobritev zapisnika 31. seje Zbora občin (#page=373) ---- 3. Predlog zakona o družbenih svetih (#page=373) ---- 4. Predlog zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=374) ---- 5. Predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (#page=375) ---- 6. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju republiških sekretarjev in predsednikov republiških komitejev (#page=376) ---- 7. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov republiških sekretarjev in namestnikov predsednikov republiških komitejev (#page=377) ---- 8. Predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (#page=378) ---- 9. Predlog zakona o osnovni šoli (#page=386) ---- 10. Predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (#page=391) ---- 11. Predlog zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (#page=396) ---- 12. Predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981, s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979 (#page=397) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin v dobi do leta 1980, z osnutkom zakona (#page=400) ---- 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za pokojninsko-invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma in predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma in predlog zakona o spremembi... (#page=401) ---- 15. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o zagotavljanju sredstev za uresničevanje programa 125. obletnice rojstva Mihajla Pupina (#page=402) ---- 16. Odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije o ugotovitvi, da 3. odstavek 63. člena zakona o varnosti cestnega prometa ni v skladu z ustavo SR Slovenije (#page=403) ---- 17. Osnutek zakona o skupnem znesku sredstev za financiranje programa graditve in modernizacije tehnične baze Radia-Jugoslavija v obdobju od leta 1981-1990 (#page=404) ---- 18. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado Ljudske socialistične republike Albanije o povezavi obeh držav z železniško progo (#page=405) ---- 19. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o ekvivalencah na univerzitetnem področju in predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o vzajemnem priznavanju spričeval, diplom in znanstvenih stopenj med SFR Jugoslavijo in Socialistično ljudsko libijsko-arabsko djamahirijo in predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR... (#page=406) ---- 20. Volitve in imenovanja (#page=407) ---- 21. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=408)
  • dcterms:date
   • 1980-02-20
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1980-02-20
  • dcterms:license