Zbor občin

31. seja - 30. januarja 1980

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Zbor občin

31. seja - 30. januarja 1980

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1980 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27640
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 31. seja - 30. januarja 1980
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
   • Zbor občin
   • 31. seja - 30. januarja 1980
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=335) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 31. seje Zbora občin (#page=337) ---- 2. Odobritev zapisnikov 29. in 30. seje Zbora občin (#page=338) ---- 3. Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije (#page=339) ---- 4. Predlogi zakonov o ratifikaciji sporazumov o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1756, YU-1768 in YU-1769) (#page=340) ---- 5. Informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in republiške resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980 (#page=341) ---- 6. Predlog stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike (#page=345) ---- 7. Predlog priporočil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji (#page=351) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o višini zavarovanja proti odgovornosti za jedrsko škodo in določitev organov za izvajanje nekaterih nalog v zvezi s prevozom jedrskega materiala in zavarovanjem odgovornosti za jedrsko škodo, z osnutkom zakona (#page=354) ---- 9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o srednjeročnem programu izvajanja in financiranja geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1976-1980 (#page=356) ---- 10. Predlog odloka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1980 (#page=357) ---- 11. Predlog družbenega dogovora o organiziranju vzgoje in izobraževanja državljanov SFRJ, ki začasno delajo in bivajo v tujini (#page=360) ---- 12. Predlog programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980, s predlogom periodičnega delovnega načrta za I. trimesečje 1980 (#page=361) ---- 13. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=366)
  • dcterms:date
   • 1980-01-30
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1980-01-30
  • dcterms:license