Zbor občin

30. seja - 26. decembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Zbor občin

30. seja - 26. decembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27639
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 30. seja - 26. decembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
   • Zbor občin
   • 30. seja - 26. decembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=295) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 30. seje Zbora občin (#page=297) ---- 2. Predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980, v letu 1980, s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1980 (#page=299) ---- 3. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980 (#page=310) ---- 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=310) ---- 5. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980 (#page=310) ---- 6. Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1979 (#page=317) ---- 7. Predlog zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leta 1977 do 1979 (#page=317) ---- 8. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=317) ---- 9. Predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=318) ---- 10. Predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=318) ---- 11. Predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=319) ---- 12. Predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=319) ---- 13. Predlog zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (#page=320) ---- 14. Predlog odloka o spremembi odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije (#page=323) ---- 15. Predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980 (#page=323) ---- 16. Osnutek zakona o spremembah zakona o določitvi celotnega zneska sredstev za financiranje programa integracije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških letal v obdobju od leta 1977 do leta 1981 in programa modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških letal v obdobju od leta 1976 do 1981 (#page=324) ---- 17. Osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980 (#page=325) ---- 18. Volitve in imenovanja (#page=328) ---- 19. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=329) ---- 20. Nadaljevanje razprave o predlogu resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980, v letu 1980 (#page=331)
  • dcterms:date
   • 1979-12-26
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-12-26
  • dcterms:license