Zbor občin

29. seja - 19. decembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Zbor občin

29. seja - 19. decembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27638
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 29. seja - 19. decembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
   • Zbor občin
   • 29. seja - 19. decembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=220) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 29. seje Zbora občin (#page=223) ---- 2. Odobritev zapisnikov 27. in 28. seje Zbora občin (#page=224) ---- 3. Ocena varnostnih razmer v SR Sloveniji (#page=225) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o notranjih zadevah (#page=225) ---- 5. Poročilo o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji (#page=232) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (#page=232) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev zaklonišč v obdobju od leta 1981-1985, z osnutkom zakona (#page=245) ---- 8. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980, v letu 1980 in poročilo delegacije o poteku usklajevanja osnutka odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1980 (#page=246) ---- 9. Osnutek projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1980 in osnutek projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1980 (#page=255) ---- 10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (#page=256) ---- 11. Osnutek zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu (#page=258) ---- 12. Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za odpravljanje škod na premoženju občanov v določenih občinah SR Bosne in Hercegovine in SR Hrvatske, ki so nastale kot posledica katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979 (#page=261) ---- 13. Volitve in imenovanja (#page=261) ---- 14. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu (#page=262) ---- 15. Osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela na področju zdravstva v SR Sloveniji (#page=268) ---- 16. Osnutek zakona o davkih občanov (#page=280) ---- 17. Osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (#page=286) ---- 18. Predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom zakona (#page=286) ---- 19. Predlog zakona o enotni matični številki občanov (#page=287) ---- 20. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=289)
  • dcterms:date
   • 1979-12-19
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-12-19
  • dcterms:license