Zbor združenega dela

33. seja - 20. februarja 1980

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Zbor združenega dela

33. seja - 20. februarja 1980

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1980 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27637
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 33. seja - 20. februarja 1980
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
   • Zbor združenega dela
   • 33. seja - 20. februarja 1980
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=164) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 33. seje Zbora združenega dela (#page=166) ---- 2. Odobritev zapisnika 32. seje Zbora združenega dela (#page=169) ---- 3. Predlog zakona o družbenih svetih (#page=170) ---- 4. Predlog zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SRS (#page=171) ---- 5. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o imenovanju republiških sekretarjev in predsednikov republiških komitejev (#page=172) ---- 6. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov republiških sekretarjev in namestnikov predsednikov republiških komitejev (#page=173) ---- 7. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979 (#page=174) ---- 8. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o družbenih svetih (#page=176) ---- 9. Predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (#page=176) ---- 10. Predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (#page=178) ---- 11. Predlog zakona o osnovni šoli (#page=188) ---- 12. Predlog zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (#page=196) ---- 13. Osnutek zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981 (#page=201) ---- 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=203) ---- 15. Predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=203) ---- 16. Predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (#page=203) ---- 17. Predlog za izdajo zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju do leta 1980, z osnutkom zakona (#page=204) ---- 18. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o zagotavljanju sredstev za uresničevanje programa proslavljanja 125. obletnice rojstva Mihajla Pupina (#page=204) ---- 19. Odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije, da 3. odstavek 63. člena zakona o varnosti cestnega prometa ni v skladu z ustavo SR Slovenije (#page=207) ---- 20. Osnutek zakona o skupnem znesku sredstev za financiranje programa graditve in modernizacije tehnične baze Radia-Jugoslavije v obdobju od leta 1981-1990 (#page=207) ---- 21. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado Ljudske socialistične republike Albanije o povezavi dveh držav z železniško progo (#page=208) ---- 22. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o ekvivalencah na univerzitetnem področju (#page=209) ---- 23. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o vzajemnem priznavanju spričeval, diplom in znanstvenih stopenj med SFR Jugoslavijo in Socialistično ljudsko libijsko arabsko Džamahirijo (#page=209) ---- 24. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado Socialistične republike Romunije o priznavanju enakopravnosti listin o izobrazbi, izdanih v obeh državah (#page=210) ---- 25. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado Nemške demokratične republike o vzajemnem priznavanju spričeval, diplom visokošolskih ustanov, akademskih naslovov in nazivov, izdanih in dodeljenih v obeh državah (#page=210) ---- 26. Nadaljevanje razprave o predlogu odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o zagotavljanju sredstev za uresničevanje programa proslavljanja 125. obletnice rojstva Mihajla Pupina (#page=210) ---- 27. Volitve in imenovanja (#page=214) ---- 28. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=216)
  • dcterms:date
   • 1980-02-20
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1980-02-20
  • dcterms:license