Zbor združenega dela

32. seja - 30. januarja 1980

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Zbor združenega dela

32. seja - 30. januarja 1980

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1980 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27636
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 32. seja - 30. januarja 1980
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
   • Zbor združenega dela
   • 32. seja - 30. januarja 1980
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=116) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 32. seje Zbora združenega dela (#page=118) ---- 2. Odobritev zapisnikov 30. in 31. seje Zbora združenega dela (#page=119) ---- 3. Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SR Slovenije (#page=119) ---- 4. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1756) (#page=121) ---- 5. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1758) (#page=121) ---- 6. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1769) (#page=121) ---- 7. Informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz zvezne in republiške resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za leto 1980 (#page=122) ---- 8. Predlog stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike (#page=125) ---- 9. Predlog priporočil in sklepov za uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite (#page=130) ---- 10. Informacija o zagotavljanju socialne varnosti invalidnim osebam v SR Sloveniji (#page=132) ---- 11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o srednjeročnem programu izvajanja in financiranja geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1976-1980 (#page=141) ---- 12. Predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj SR Slovenije v letu 1980 (#page=143) ---- 13. Predlog zakona o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči (#page=146) ---- 14. Predlog za izdajo zakona o višini zavarovanja proti odgovornosti za jedrsko škodo in določitvi organov za izvajanje nekaterih nalog v zvezi s prevozom jedrskega materiala in zavarovanjem odgovornosti za jedrsko škodo, z osnutkom zakona (#page=148) ---- 15. Predlog družbenega dogovora o organiziranju vzgoje in izobraževanja državljanov SFR Jugoslavije, ki so na začasnem delu in bivanju v tujini (#page=150) ---- 16. Predlog programa dela Zbora združenega dela za leto 1980, s predlogom periodičnega delovnega načrta za prvo trimesečje 1980 (#page=151) ---- 17. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=156)
  • dcterms:date
   • 1980-01-30
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1980-01-30
  • dcterms:license