Zbor združenega dela

30. seja - 19. decembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Zbor združenega dela

30. seja - 19. decembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27634
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 30. seja - 19. decembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
   • Zbor združenega dela
   • 30. seja - 19. decembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XII. 1979 do 29. II. 1980
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 30. seje Zbora združenega dela (#page=7) ---- 2. Odobritev zapisnikov 28. in 29. seje Zbora združenega dela (#page=8) ---- 3. Ocena varnostnih razmer v SR Sloveniji (#page=9) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o notranjih zadevah (#page=9) ---- 5. Poročilo o uresničevanju zasnove splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji (#page=15) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (#page=16) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev zaklonišč v obdobju od leta 1971-1985, z osnutkom zakona (#page=27) ---- 8. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 in poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka odloka... (#page=27) ---- 9. Osnutek projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1980 in osnutek projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1980 (#page=36) ---- 10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (#page=37) ---- 11. Osnutek zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979 (#page=40) ---- 12. Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za odpravljanje škod na premoženju občanov v določenih občinah SR Bosne in Hercegovine in SR Hrvatske, ki so nastale kot posledica katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Crne gore v letu 1979 (#page=43) ---- 13. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu (#page=43) ---- 14. Osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela na področju zdravstva v SR Sloveniji (#page=58) ---- 15. Osnutek zakona o davkih občanov (#page=69) ---- 16. Osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (#page=75) ---- 17. Predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom zakona (#page=77) ---- 18. Predlog zakona o enotni matični številki občanov (#page=78) ---- 19. Volitve in imenovanja (#page=79) ---- 20. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=79)
  • dcterms:date
   • 1979-12-19
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-12-19
  • dcterms:license