Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27592
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=315) -- 2. Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (#page=320) ---- Obrazložitev (#page=347) ---- Poročila (#page=363) -- 3. Predlog zakona o poravnalnih svetih (#page=390) ---- Obrazložitev (#page=392) ---- Poročila (#page=393) -- 4. Predlog zakona o obveznem pošiljanju tiskov (#page=394) ---- Obrazložitev (#page=397) ---- Poročila (#page=401) -- 5. Osnutek zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (#page=401) ---- Obrazložitev (#page=408) ---- Poročila (#page=410) -- 6. Osnutek zakona o vojaških pokopališčih in grobovih (#page=412) ---- Obrazložitev (#page=414) ---- Poročila (#page=416) -- 7. Predlog odloka o financiranju gradnje novih objektov ekonomske fakultete v Ljubljani iz republiških sredstev (#page=419) ---- Obrazložitev (#page=420) ---- Poročila (#page=425) -- 8. Osnutek priporočila delovnim organizacijam in vsem upravijalcem družbenih sredstev v zvezi z varčevanjem ob novem letu (#page=438) ---- Poročilo (#page=439) -- 9. Predlog ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do LII k ustavi SR Slovenije (#page=439) ---- Obrazložitev (#page=439) -- 10. Predlog odloka o soglasju k predlogu zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XX do XLI in o mnenju tega zakona (#page=443) ---- Obrazložitev (#page=444) -- 11. Predlog odloka o soglasju k predlogu zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem (#page=444) ---- Obrazložitev (#page=445) -- 12. Predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975 (#page=445) ---- Poročila (#page=438) -- 13. Smernice družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973 (#page=550) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=567) ---- Dogovor o skupnih nalogah občin v zvezi z izvajanjem politike razvoja v letu 1973 (#page=571) ---- Poročila (#page=574) -- 14. Predlog zakona o uporabi dela dohodkov, izločenih na posebne račune v letu 1972 (#page=584) ---- Obrazložitev (#page=585) ---- Mnenje delegatov občin (#page=585) ---- Poročila (#page=586) -- 15. Predlog zakona o spremembi zakona o določitvi stopenj republiškega davka in republiških prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošnih in skupne porabe (#page=587) ---- Obrazložitev (#page=587) ---- Poročila (#page=587) -- 16. Predlog zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (#page=589) ---- Tarifa posebnega republiškega davka od prometa proizvodov (#page=595) ---- Obrazložitev (#page=597) ---- Stališče in predlog delegatov občin (#page=602) ---- Poročila (#page=603) -- 17. Predlog zakona o prenehanju obveznega zajemanja nevarnosti potresa v posameznih vrstah zavarovanj (#page=605) ---- Obrazložitev (#page=606) ---- Poročila (#page=608) -- 18. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz (#page=609) ---- Obrazložitev (#page=609) ---- Poročila (#page=610) -- 19. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1973 (#page=611) ---- Obrazložitev (#page=611) ---- Poročila (#page=611) -- 20. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj (#page=612) ---- Obrazložitev (#page=612) ---- Mnenje delegatov občin (#page=613) ---- Poročila (#page=614) -- 21. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti in dopolnitvi zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1972 (#page=614) ---- Poročila (#page=614) -- 22. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 (#page=615) ---- Poročila (#page=616) -- 23. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij (#page=616) ---- Obrazložitev (#page=617) ---- Poročila (#page=619) -- 24. Predlog zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1973 (#page=621) ---- Obrazložitev (#page=622) ---- Mnenje delegatov občin (#page=623) ---- Poročila (#page=623) -- 25. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973 (#page=623) ---- Obrazložitev (#page=624) ---- Mnenje delegatov občin (#page=624) ---- Poročila (#page=625) -- 26. Predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1973 (#page=625) ---- Obrazložitev (#page=625) ---- Poročila (#page=626) -- 27. Predlog odloka o odstopu določenih sredstev SR Slovenije združenemu podjetju Slovenske železarne brez obveznosti vračanja (#page=626) ---- Poročila (#page=627) -- 28. Predlog odloka o odstopu določenih sredstev SR Slovenije Cinkarni Celje brez obveznosti vračanja (#page=628) ---- Obrazložitev (#page=628) ---- Poročila (#page=633) -- 29. Predlog zakona o loterijskem zavodu Slovenije (#page=633) ---- Obrazložitev (#page=635) ---- Amandmaji izvršnega sveta (#page=635) ---- Obrazložitev amandmajev (#page=636) ---- Poročila (#page=637) -- 30. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o načinu porabe hranilnih vlog pri poštni hranilnici (#page=640) ---- Obrazložitev (#page=640) ---- Poročila (#page=642) -- 31. Program ukrepov za odpravo vzrokov nepokrite porabe in nelikvidnosti in za sanacijo zatečenega stanja (#page=642) ---- Poročilo (#page=650) -- 32. Poročilo o odpoklicu poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije Petra Vujčiča (#page=651) -- 33. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani (#page=652) ---- Obrazložitev (#page=652) -- 34. Predlog odloka o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije (#page=653) ---- Obrazložitev (#page=653) -- 35. Predlog odloka o izvolitvi člana odbora za finance gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije (#page=653) ---- Obrazložitev (#page=654) -- 36. Predlog odloka o izvolitvi člana komisije skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja (#page=654) ---- Obrazložitev (#page=654) -- 37. Seznam govornikov (#page=655)
  • dcterms:date
   • 1973
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-01-01
  • dcterms:license