Republiški zbor

51. seja - 27. in 28. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Republiški zbor

51. seja - 27. in 28. decembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27585
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 51. seja - 27. in 28. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
   • Republiški zbor
   • 51. seja - 27. in 28. decembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 24, Seje od 1. XII. 1972 do 31. XII. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom: 1. Odsotnost poslancev ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=51) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 50. seje republiškega zbora (#page=52) ---- 2. Določitev predloga ustavnega zakona o spremembi ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do LII k ustavi SR Slovenije (#page=53) ---- 3. Soglasje k predlogu za izdajo ustavnega zakona o spremembah, in dopolnitvah ustavnega zakona za izvajanje zveznih ustavnih amandmajev XX do XLI in mnenje k osnutku zakona (#page=53) ---- 4. Soglasje k predlogu zbora narodov zvezne skupščine za izdajo ustavnega zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem (#page=53) ---- 5. Predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975 (#page=54) ---- 6. predlog smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije ter neposredne naloge v letu 1973 (#page=66) ---- 7. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (usklajevanje) (#page=80) ---- 8. Predlog smernic družbenoekonomske politike in razvoja SR Slovenije v letu 1973 (usklajevanje z enotnim zborom) (#page=81) ---- 9. Nadaljevanje razprave o soglasju k predlogu za izdajo ustavnega zakona za izvajanje zveznih ustavnih amandmajev XX do XLI in mnenje k osnutku zakona (#page=82) ---- 10. Predlog zakona o uporabi dela dohodkov, izločenih na posebne račune v letu 1972 (#page=82) ---- 11. Predlog zakona o spremembi zakona o določitvi stopenj republiškega davka iz republiških prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne porabe (#page=86) ---- 12. Predlog zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (#page=86) ---- 13. Predlog zakona o prenehanju obveznega zajemanja nevarnosti potresa v posameznih vrstah zavarovanj (#page=87) ---- 14. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz (#page=88) ---- 15. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1973 (#page=88) ---- 18. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj (#page=88) ---- 17. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti in dopolnitvi zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1973 (#page=88) ---- 18. Predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1973 (#page=88) ---- 19. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij (#page=89) ---- 20. Predlog zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1973 (#page=95) ---- 21. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973 (#page=95) ---- 22. Predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1973 (#page=95) ---- 23. Predlog odloka o odstopu določenih sredstev SR Slovenije združenemu podjetju Slovenske železarne brez obveznosti vračanja (#page=95) ---- 24. Predlog odloka o odstopu določenih sredstev SR Slovenije Cinkarni Celje brez obveznosti vračanja (#page=95) ---- 25. Predlog zakona o loterijskem zavodu Slovenije (#page=96) ---- 26. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o načinu porabe hranilnih vlog pri poštni hranilnici (#page=97) ---- 27. Razglasitev ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do LII k ustavi SR Slovenije (#page=97) ---- 28. Poslanska vprašanja (#page=98) ---- 29. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij (#page=101)
  • dcterms:date
   • 1972-12-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-12-27
   • 1972-12-28
  • dcterms:license