Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27582
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 11, Seje od 1. XII. 1970 do 31. XII. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=543) -- 2. Predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971 (#page=560) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=574) ---- Poročila (#page=582) -- 3. Osnutek zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (#page=588) ---- Obrazložitev (#page=590) ---- Poročila (#page=594) -- 4. Osnutek zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (#page=601) ---- Obrazložitev (#page=603) ---- Poročila (#page=605) -- 5. Predlog zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite za komunalno in luško infrastrukturo ter o odobritvi kredita za program razvoja luško-industrijskega kompleksa v Kopru iz sredstev za gospodarske posege proračunov SR Slovenije (#page=609) ---- Obrazložitev (#page=610) ---- Poročila (#page=615) -- 6. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (#page=617) ---- Obrazložitev (#page=617) ---- Poročila (#page=618) -- 7. Predlog odloka o potrditvi sporazuma sklenjenega med izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije in izvršnim svetom sabora SR Hrvatske o graditvi skupne atomske elektrarne v Krškem (#page=618) ---- Obrazložitev (#page=619) ---- Poročila (#page=620) -- 8. Predlog sklepa o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe družbenega knjigovodstva (#page=623) ---- Poročilo o delu in problemih v službi družbenega knjigovodstva (#page=627) ---- Poročila (#page=633) -- 9. Osnutek zakona o denarnem nadomestilu delavcev med začasno brezposelnostjo (#page=634) ---- Obrazložitev (#page=635) ---- Poročila (#page=638) -- 10. Osnutek zakona o filmskem prispevku (#page=640) ---- Obrazložitev (#page=641) ---- Poročila (#page=644) -- 11. Predlog zakona o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v letu 1970 (#page=646) ---- Obrazložitev (#page=646) ---- Mnenje delegatov občin (#page=647) ---- Poročila (#page=647) -- 12. Predlog zakona o spremembi zakona o upravnih taksah (#page=649) ---- Obrazložitev (#page=649) ---- Poročila (#page=650) -- 13. Predlog zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno (#page=650) ---- Obrazložitev (#page=652) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=656) ---- Poročila (#page=657) -- 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov (#page=659) ---- Obrazložitev (#page=662) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=665) ---- Poročila (#page=668) -- 15. Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic (#page=670) ---- Obrazložitev (#page=670) -- 16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=672) ---- Obrazložitev (#page=673) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=675) ---- Poročila (#page=676) -- 17. Predlog zakona o spremembi zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje (#page=678) ---- Obrazložitev (#page=679) ---- Mnenja delegatov občin (#page=680) ---- Poročila (#page=680) -- 18. Predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971 (#page=682) ---- Obrazložitev (#page=683) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=684) ---- Poročila (#page=684) -- 19. Predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1971 (#page=686) ---- Obrazložitev (#page=687) ---- Poročila (#page=688) -- 20. Predlog zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka (#page=690) ---- Obrazložitev (#page=691) ---- Poročila (#page=692) -- 21. Predlog zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (#page=696) ---- Obrazložitev (#page=698) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=702) ---- Poročila (#page=704) -- 22. Predlog zakona o prenosu presežkov republiškega proračuna za leto 1971 v republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij (#page=711) ---- Obrazložitev (#page=712) ---- Poročila (#page=713) -- 23. Predlog zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (#page=716) ---- Obrazložitev (#page=717) ---- Poročila (#page=720) -- 24. Predlog zakona o kulturnih skupnostih (#page=721) ---- Obrazložitev (#page=728) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=736) ---- Poročila (#page=736) -- 25. Predlog zakona o sredstvih za financiranje kulturnih skupnosti in kulturne dejavnosti (#page=738) ---- Obrazložitev (#page=740) ---- Poročila (#page=744) -- 26. Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971 (#page=745) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=749) ---- Poročila (#page=749) -- 27. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbeno-političnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1971 (#page=752) ---- Obrazložitev (#page=753) ---- Poročila (#page=756) -- 28. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1971 (#page=756) ---- Obrazložitev (#page=756) ---- Poročila (#page=758) -- 29. Predlog zakona o filmskem prispevku (#page=758) ---- Obrazložitev (#page=759) ---- Poročila (#page=762) -- 30. Predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije nasproti kemijskemu inštitutu »Borisa Kidriča« v Ljubljani (#page=763) ---- Obrazložitev (#page=763) ---- Poročila (#page=767) -- 31. Osnutek zakona o varstvu pred požarom (#page=767) ---- Obrazložitev (#page=783) ---- Poročila (#page=786) -- 32. Predlog zakona o uvedbi centralnega registra stalnega prebivalstva v SR Sloveniji (#page=795) ---- Obrazložitev (#page=795) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=796) ---- Poročila (#page=797) -- 33. Osnutek zakona o razmerju med številom invalidov in skupnim številom v invalidski delavnici zaposlenih ljudi ter o namenski uporabi sredstev posebnega sklada (#page=797) ---- Obrazložitev (#page=798) ---- Poročila (#page=802) -- 34. Predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (#page=805) ---- Obrazložitev (#page=806) -- 35. Poročilo o obravnavi izhodišč za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1971 (#page=806) -- 36. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani (#page=808) ---- Obrazložitev (#page=808) -- 37. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Kranju (#page=808) ---- Obrazložitev (#page=808) -- 38. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani (#page=809) ---- Obrazložitev (#page=810) -- 39. Predlog odloka o določitvi števila in o imenovanju članov začasne skupščine raziskovalne skupnosti Slovenije (#page=810) ---- Obrazložitev (#page=815) -- 40. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svet višje šole za organizacijo dela v Kranju (#page=815) ---- Obrazložitev (#page=816) -- 41. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov republiškega medicinskega sveta (#page=817) ---- Obrazložitev (#page=818) ---- Mnenje socialno-zdravstvenega zbora (#page=819) -- 42. Seznam govornikov (#page=820)
  • dcterms:date
   • 1971
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-01-01
  • dcterms:license