Družbenopolitični zbor

21. seja - 3. decembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975

Družbenopolitični zbor

21. seja - 3. decembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975



 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27502
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 21. seja - 3. decembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975
   • Družbenopolitični zbor
   • 21. seja - 3. decembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=374) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=374) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=374) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 20. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=375) ---- 2. Osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 (#page=375) ---- 3. Osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 (#page=393) ---- 4. Predlog programa dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za obdobje september 1975-julij 1976 (#page=395) ---- 5. Nadaljevanje razprave o osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 (#page=397) ---- 6. Osnutek zakona o financiranju federacije (#page=398) ---- 7. Osnutek zakona o spremembah zakona o sredstvih obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (#page=399) ---- 8. Osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za razporeditev sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1971 do leta 1975 (#page=400) ---- 9. Osnutek zakona o spremembi zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko nezadostno razvite (#page=400) ---- 10. Osnutek zakona o spremembi zakona o merilih za določitev dopolnilnih sredstev gospodarsko nezadostno razvitim republikam in SAP Kosovo za financiranje nujnih družbenih služb v obdobju Od leta 1971 do leta 1975 (#page=400) ---- 11. Volitve in imenovanja (#page=401) ---- 12. Vprašanja delegatov (#page=402)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-12-03
  • dcterms:license