Zbor občin

24. seja - 29. decembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975

Zbor občin

24. seja - 29. decembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27501
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 24. seja - 29. decembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975
   • Zbor občin
   • 24. seja - 29. decembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=318) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=318) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=320) ---- 2. Odobritev zapisnika 23. seje Zbora občin (#page=321) ---- 3. Predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju Socialistične republike Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 (#page=322) ---- 4. Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1976 (#page=324) ---- 5. Predlog zakona o podaljšanju financiranja občinskih proračunov za leto 1975 s sredstvi iz vzajemnega prelivanja med občinami (#page=327) ---- 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov (#page=328) ---- 7. Nadaljevanje razprave o predlogu proračuna SR Slovenije za leto 1976 (#page=329) ---- 8. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov (#page=333) ---- 9. Predlog zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (#page=335) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o prispevku določenih porabnikov električne energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo, z osnutkom zakona (#page=344) ---- 11. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela (#page=348) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela (#page=349) ---- 13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (#page=350) ---- 14. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (#page=350) ---- 15. Predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=353) ---- 16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letu 1976 (#page=354) ---- 17. Predlog zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference SZDL, Slovenije (#page=358) ---- 18. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, z osnutkom zakona (#page=358) ---- 19. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976 (#page=359) ---- 20. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega dela (#page=361) ---- 21. Predlog zakona o posebni ureditvi revalorizacije določenih družbenih sredstev (#page=361) ---- 22. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1975 (#page=362) ---- 23. Predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju leta 1976 (#page=363) ---- 24. Predlog odloka o pristopu k dogovoru republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčne politike na področju samostojnega opravljanja gospodarskih in negospodarskih dejavnosti z delovnimi sredstvi v lasti občanov (#page=363) ---- 25. Predlog odloka o sofinanciranju programa graditve stanovanj za delavce organov za notranje zadeve v SR Sloveniji od leta 1976 do leta 1980 (#page=364) ---- 26. Predlog odloka o pristopu k dogovoru socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o temeljih politike obdavčevanja meničnih kreditov ter o tiskanju, prodaji, zamenjavi in izločitvi iz uporabe meničnih golic enotne izdaje (#page=364) ---- 27. Predlog zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije v letu 1975 (#page=365) ---- 28. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o sodiščih splošne pristojnosti, z osnutkom zakona (#page=365) ---- 29. Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Občinskega javnega tožilstva v Velenju, z osnutkom zakona (#page=366) ---- 30. Določitev periodičnega delovnega načrta Zbora občin Skupščine SR Slovenije za obdobje januar-marec 1976 (#page=366) ---- 31. Nadaljevanje razprave o predlogu odloka o sofinanciranju programa stanovanj za delavce organov za notranje zadeve v SR Sloveniji od leta 1976 do 1980 (#page=367) ---- 32. Volitve in imenovanja (#page=368) ---- 33. Vprašanja delegatov (#page=369)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-12-29
  • dcterms:license