Zbor občin

23. seja - 3. decembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975

Zbor občin

23. seja - 3. decembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27500
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 23. seja - 3. decembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975
   • Zbor občin
   • 23. seja - 3. decembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=241) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=241) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=243) ---- 2. Odobritev zapisnika 22. seje Zbora občin (#page=244) ---- 3. Analiza izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1975 in tendence v gospodarskih tokovih na prehodu v leto 1976 ter osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 (#page=244) ---- 4. Osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 (#page=278) ---- 5. Izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1976 (#page=289) ---- 6. Predlog programa dela Zbora občin Skupščine SR Slovenije za obdobje september 1975-julij 1976 (#page=289) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki, z osnutkom zakona (#page=291) ---- 8. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju federacije (#page=295) ---- 9. Osnutek odloka o spremembah odloka o določitvi skupnega obsega proračunskih izdatkov federacije za leto 1975 (#page=297) ---- 10. Osnutek zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976 (#page=297) ---- 11. Osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije, republik in avtonomnih pokrajin za leto 1976 (#page=298) ---- 12. Osnutek odloka o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa po zakonu o zagotavljanju sredstev za financiranje programa integracij in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov (#page=299) ---- 13. Osnutek zakona o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje programa modernizacije službe za opravljanje notranjih zadev iz pristojnosti federacije v obdobju od leta 1974 do 1979 (#page=299) ---- 14. Osnutek zakona o spremembah zakona o sredstvih obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (#page=300) ---- 15. Osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za razporeditev sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1971 do leta 1975 (#page=301) ---- 16. Osnutek zakona o spremembi zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko nezadostno razvite (#page=301) ---- 17. Osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za določitev dopolnilnih sredstev gospodarsko nezadostno razvitim republikam in Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo za financiranje nujnih družbenih služb v obdobju od leta 1971 do leta 1975 (#page=301) ---- 18. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izdaji obveznic federacije za leto 1975 (#page=302) ---- 19. Osnutek zakona o spremembi zakona o posebni uporabi določenih obveznic in drugih vrednostnih papirjev (#page=302) ---- 20. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o spremembi sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in vlado ZSSR o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov v SFRJ (#page=303) ---- 21. Osnutek zakona o financiranju federacije (#page=303) ---- 22. Predlog zakona o omejitvi stopenj prispevkov iz dohodka za financiranje zdravstvenih skupnosti v letu 1975 (#page=304) ---- 23. Volitve in imenovanja (#page=308) ---- 24. Vprašanja delegatov (#page=309) ---- 25. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976 (#page=311) ---- 26. Poročilo komisije za dopolnitev stališč in predlogov k analizi izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1975 in k osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 (#page=311) ---- 27. Nadaljevanje razprave k osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 (#page=312) ---- 28. Nadaljevanje delegatskih vprašanj (#page=313)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-12-03
  • dcterms:license