Zbor občin

22. seja - 19. novembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975

Zbor občin

22. seja - 19. novembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27499
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 22. seja - 19. novembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975
   • Zbor občin
   • 22. seja - 19. novembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=192) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=192) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=193) ---- 2. Odobritev zapisnika 21. seje Zbora občin (#page=195) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona (#page=195) ---- 4. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1975 (#page=196) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference SZDL Slovenije, z osnutkom zakona (#page=203) ---- 6. Predlog zakona o obračunavanju in prenosu dela dohodka, doseženega v prometu z živino in mesom (#page=204) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o investicijski dokumentaciji, z osnutkom zakona (#page=209) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o določitvi pristojnosti upravnih organov za odločanje in opravljanje drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti, z osnutkom zakona (#page=213) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, z osnutkom zakona (#page=213) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju z lovišči, z osnutkom zakona (#page=217) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o pomorski pilotaži, z osnutkom zakona (#page=225) ---- 12. Predlog odloka o financiranju razširitve internatskih in šolskih prostorov šole za miličnike kadete v Šolskem centru za strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve Ljubljana-Tacen (#page=225) ---- 13. Statut Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije (#page=226) ---- 14. Predlog odloka o potrditvi dogovora o olajšavah in ugodnostih, ki se dajejo kupcem obveznic federacije, izdanih po zakonu o izdaji obveznic federacije v letu 1975 (#page=227) ---- 15. Predlog za izdajo zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije v letu 1975, z osnutkom zakona (#page=228) ---- 16. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju na področju davkov na dohodek in premoženje (#page=228) ---- 17. Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenju na morju, 1972 (#page=229) ---- 18. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oddajanju graditve investicijskih objektov tujemu izvajalcu (#page=229) ---- 19. Osnutek zakona o premiji za pšenico (#page=230) ---- 20. Osnutek zakona o dopolnitvah zakona o premijah za pšenico (#page=231) ---- 21. Volitve in imenovanja (#page=231) ---- 22. Vprašanja delegatov (#page=232)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-11-19
  • dcterms:license