Zbor združenega dela

23. seja - 3. decembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975

Zbor združenega dela

23. seja - 3. decembra 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27497
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 23. seja - 3. decembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975
   • Zbor združenega dela
   • 23. seja - 3. decembra 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. XI. 1975 do 31. XII. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=57) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=57) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=59) ---- 2. Analiza izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja v SR Sloveniji v letu 1975 in tendence v gospodarskih tokovih na prehodu v letu 1976 ter osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v SR Sloveniji ter neposrednih nalogah v letu 1976 (#page=62) ---- 3. Osnutek resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 (#page=91) ---- 4. Predlog izhodišč za sestavo republiškega proračuna za leto 1976 (#page=102) ---- 5. Predlog programa dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za obdobje september 1975 - julij 1976 (#page=102) ---- 6. Nadaljevanje razprave o predlogu izhodišč za sestavo republiškega proračuna za sestavo za leto 1976 (#page=105) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki, z osnutkom zakona (#page=106) ---- 8. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju federacije (#page=108) ---- 9. Osnutek odloka o spremembah odloka o določitvi skupnega obsega proračunskih izdatkov federacije za leto 1975 (#page=109) ---- 10. Osnutek zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976 (#page=110) ---- 11. Osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije, republik in avtonomnih pokrajin za leto 1976 (#page=111) ---- 12. Osnutek odloka o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa po zakonu o zagotavljanju sredstev za financiranje programa integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov (#page=112) ---- 13. Osnutek zakona o spremembah zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa modernizacije službe za opravljanje notranjih zadev iz pristojnosti federacije v obdobju od leta 1974 do leta 1979 (#page=112) ---- 14. Osnutek zakona o spremembah zakona o sredstvih obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nerazvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (#page=113) ---- 15. Osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za razporeditev sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1971 do leta 1975 (#page=113) ---- 16. Osnutek zakona o spremembi zakona o republikah in pokrajini, ki se šteje za gospodarsko nezadostno razvite (#page=114) ---- 17. Osnutek zakona o spremembah zakona o merilih za določitev dopolnilnih sredstev gospodarsko nezadostno razvitim republikam in Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo za financiranje nujnih družbenih služb v obdobju od leta 1971 do leta 1975 (#page=114) ---- 18. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izdaji obveznic federacije za leto 1975 (#page=115) ---- 19. Osnutek zakona o spremembi zakona o posebni uporabi določenih obveznic in drugih vrednostnih papirjev (#page=115) ---- 20. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o spremembi sporazuma med vlado SFRJ in vlado ZSSR o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov v SFRJ (#page=115) ---- 21. Osnutek zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (#page=116) ---- 22. Osnutek zakona o temeljih denarnega sistema (#page=118) ---- 23. Osnutek zakona o financiranju federacije (#page=119) ---- 24. Osnutek carinskega zakona (#page=119) ---- 25. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976 (#page=121) ---- 26. Nadaljevanje razprave k 21. in 22. točki dnevnega reda (#page=125) ---- 27. Predlog zakona o omejitvi stopenj prispevkov iz dohodka za financiranje zdravstvenih skupnosti v letu 1975 (#page=125) ---- 28. Predlog sklepov in stališč k analizi izvajanja politike družbenoekonomskega razvoja v SR Sloveniji v letu 1975 in k osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju v SR Sloveniji ter neposrednih nalogah v letu 1976 (#page=129) ---- 29. Nadaljevanje razprave o osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 (#page=130) ---- 30. Volitve in imenovanja (#page=130) ---- 31. Delegatska vprašanja (#page=132) ---- 32. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o določitvi skupnega obsega izdatkov proračuna federacije za leto 1976 (#page=134) ---- 33. Nadaljevanje delegatskih vprašanj (#page=135)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-12-03
  • dcterms:license