Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27480
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=738) -- 2. Predlog resolucije o osnovah kadrovske politike v Socialistični republiki Sloveniji (#page=747) ---- Obrazložitev (#page=752) ---- Poročila (#page=753) -- 3. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji pravni šoli v Mariboru (#page=754) ---- Obrazložitev (#page=754) ---- Poročila (#page=756) -- 4. Predlog zakona o uskladitvi aktov o ustanovitvi raziskovalnih (znanstvenih) zavodov z zakonom o raziskovalni dejavnosti (#page=757) ---- Obrazložitev (#page=762) ---- Poročila (#page=765) -- 5. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV (#page=767) ---- Obrazložitev (#page=768) ---- Poročilo (#page=769) -- 6. Osnutek zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in pogodbene skupnosti (#page=770) ---- Obrazložitev (#page=779) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=784) ---- Poročila (#page=786) -- 7. Predlog zakona o ustanovitvi republiškega sekretariata za kmetijstvo in gozdarstvo (#page=795) ---- Obrazložitev (#page=796) ---- Poročila (#page=799) -- 8. Poročilo k informaciji o kategorizaciji otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=802) -- 9. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca v republiški zbor skupščine SR Slovenije (#page=804) -- 10. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslancev v gospodarski zbor skupščine SR Slovenije (#page=804) -- 11. Predlog zakona o javnih cestah (#page=805) ---- Obrazložitev (#page=829) ---- Stališča izvršnega sveta do amandmajev (#page=831) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=833) ---- Poročila (#page=843) -- 12. Predlog odloka o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji (#page=847) ---- Seznam cest II. reda (#page=847) ---- Obrazložitev (#page=851) ---- Poročila (#page=852) -- 13. Predlog zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči (#page=853) ---- Obrazložitev (#page=854) ---- Poročilo (#page=856) -- 14. Predlog zakona o posojilu SR Slovenije za konverzijo investicijskih kreditov časopisnega in grafičnega podjetja Delo v Ljubljani (#page=857) ---- Obrazložitev (#page=857) ---- Poročila (#page=859) -- 15. Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije med vladama SFR Jugoslavije in Republike Francije o pristojnosti in o zakonu, ki se uporablja na področju osebnih in družbenih razmerij (#page=859) ---- Obrazložitev (#page=859) ---- Poročila (#page=860) -- 16. Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta sklada Borisa Kidriča za leto 1971 (#page=860) ---- Obrazložitev (#page=861) ---- Poročila (#page=862) -- 17. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 (#page=862) ---- Obrazložitev (#page=872) ---- Sklepi zborov (#page=878) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=885) ---- Poročila (#page=888) -- 18. Osnutek zakona o davkih občanov (#page=906) ---- Obrazložitev (#page=971) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=981) ---- Poročila (#page=985) -- 19. Osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic (#page=957) ---- Obrazložitev (#page=1005) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=1010) ---- Poročila (#page=1011) -- 20. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=1014) ---- Obrazložitev (#page=1019) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=1023) ---- Poročila (#page=1023) -- 21. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah (#page=1026) ---- Obrazložitev (#page=1027) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=1027) ---- Poročila (#page=1028) -- 22. Osnutek zakona o upravnih taksah (#page=1028) ---- Taksna tarifa (#page=1035) ---- Obrazložitev (#page=1044) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=1047) ---- Poročila (#page=1048) -- 23. Osnutek zakona o sodnih taksah (#page=1050) ---- Obrazložitev (#page=1062) ---- Taksna tarifa (#page=1064) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=1085) ---- Poročila (#page=1085) -- 24. Osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (#page=1088) ---- Obrazložitev (#page=1091) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=1093) ---- Poročila (#page=1096) -- 25. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972 (#page=1098) ---- Obrazložitev (#page=1101) ---- Poročila (#page=1102) -- 26. Osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov (#page=1104) ---- Obrazložitev (#page=1115) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=1130) ---- Poročila (#page=1132) -- 27. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 (#page=1139) ---- Obrazložitev (#page=1141) ---- Poročila (#page=1142) -- 28. Osnutek zakona o spremembah iin dopolnitvah zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov (#page=1143) ---- Obrazložitev (#page=1145) ---- Poročila (#page=1149) -- 29. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz (#page=1152) ---- Obrazložitev (#page=1154) ---- Poročila (#page=1156) -- 30. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji (#page=1158) ---- Obrazložitev (#page=1162) ---- Poročila (#page=1163) -- 31. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti pri nekaterih kreditih pri kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=1166) ---- Obrazložitev (#page=1169) ---- Poročila (#page=1172) -- 32. Osnutek zakona o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (#page=1173) ---- Obrazložitev (#page=1177) ---- Amandmaji izvršnega sveta (#page=1185) ---- Obrazložitev amandmajev (#page=1186) ---- Poročila (#page=1187) -- 33. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva (#page=1194) ---- Obrazložitev (#page=1195) ---- Amandmaji izvršnega sveta (#page=1196) ---- Obrazložitev amandmajev (#page=1196) ---- Poročila (#page=1196) -- 34. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov prispevkov in davkov občanov za leto 1972 in o začasni uporabi taksnih vrednotnic (#page=1198) ---- Obrazložitev (#page=1199) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=1201) ---- Poročila (#page=1201) -- 35. Predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1972 (#page=1202) ---- Obrazložitev (#page=1203) ---- Poročila (#page=1203) -- 36. Predlog ustavnih amandmajev od XXV do XLIII k ustavi SR Slovenije (#page=1204) ---- Obrazložitev (#page=1230) -- 37. Predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do XLII k ustavi SR Slovenije (#page=1283) ---- Obrazložitev (#page=1294) ---- Spremembe in dopolnitve besedila predloga ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XXV do XLII k ustavi SR Slovenije (#page=1301) ---- Obrazložitev (#page=1302) -- 38. Poročilo o obravnavi poročila o izvajanju politike na področju otroškega varstva v letu 1971 in predlogov za njeno usmeritev v letu 1972 (#page=1304) -- 39. Predlog odloka o izvolitvi poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije v zakonodajno-pravno komisijo skupščine SR Slovenije (#page=1306) ---- Obrazložitev (#page=1306) -- 40. Predlog odloka o imenovanju republiškega sekretarja v izvršnem svetu skupščine SR Slovenije (#page=1306) ---- Obrazložitev (#page=1307) -- 41. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete visokošolskih zavodov in njihovih združenj in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v te svete (#page=1308) ---- Obrazložitev (#page=1315) -- 42. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani (#page=1317) ---- Obrazložitev (#page=1317) -- 43. Predlog odloka o izvolitvi poslanca republiškega zbora skupščine SR Slovenije v komisijo skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo (#page=1317) ---- Obrazložitev (#page=1318) -- 44. Predlog odloka o izvolitvi poslanca gospodarskega zbora skupščine SR Slovenije v komisijo skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo (#page=1318) ---- Obrazložitev (#page=1318) -- 45. Predlog odloka o imenovanju člana upravnega odbora sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih pokrajin (#page=1319) ---- Obrazložitev (#page=1319) -- 46. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije (#page=1319) ---- Obrazložitev (#page=1320) -- 47. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo (#page=1321) ---- Obrazložitev (#page=1322) -- 48. Seznam govornikov (#page=1323)
  • dcterms:date
   • 1972
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-01-01
  • dcterms:license