Republiški zbor

35. seja - 23. decembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Republiški zbor

35. seja - 23. decembra 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27463
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 35. seja - 23. decembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
   • Republiški zbor
   • 35. seja - 23. decembra 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 17, Seje od 1. XI. 1971 do 31. XII. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Komemoracija za pokojnim -poslancem Adolfom Tavčarjem (#page=58) ---- 2. Odsotnost poslancev (#page=58) ---- 3. Obvestilo o prenehanju poslanskega mandata Bojanu Lubeju (#page=58) ---- 4. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=58) ---- 5. Določitev dnevnega reda (#page=58) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 34. seje republiškega zbora (#page=59) ---- 2. Verifikacija mandata novo izvoljenega poslanca republiškega zbora Mirka Jermana (#page=59) ---- 3. Poslanska vprašanja (#page=60) ---- 4. Predlog zakona o javnih cestah (#page=65) ---- 5. Predlog zakona o posojilu SR Slovenije za konverzijo investicijskih kreditov časopisnega in grafičnega podjetja Delo v Ljubljani (#page=89) ---- 6. Soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije med SFRJ in Republiko Francijo glede pristojnosti in glede zakona, ki se uporablja na področju osebnega in rodbinskega prava (#page=89) ---- 7. Finančni načrt sklada Borisa Kidriča za leto 1971 (#page=90) ---- 8. Volitve in imenovanja (#page=90) ---- 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva (#page=91) ---- 10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 (#page=91) ---- 11. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov (#page=92) ---- 12. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov prispevkov in davkov občanov za leto 1972 in o začasni uporabi takšnih vrednotnic (#page=92) ---- 13. Predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1972 (#page=93) ---- 14. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz (#page=93) ---- 15. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji (#page=94) ---- 16. Osnutek zakona o nadomestilu za del obresti pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=98) ---- 17. Osnutek zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (#page=99) ---- 18. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1972 (#page=99) ---- 19. Predlog zakona o začasni prepovedi prometa z zemljišči (#page=100) ---- 20. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o javnih cestah (#page=105) ---- 21. Predlog zakona o razvrstitvi javnih cest II. reda v SR Sloveniji (#page=117) ---- 22. Osnutek zakona o starostnem zavarovanju kmetov (#page=119) ---- 23. Predlog družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 (#page=129) ---- 24. Usklajevanje zakona o prepovedi prometa z zemljišči (#page=156) ---- 25. Nadaljevanje razprave o predlogu družbenoekonomskih in bilančnih izhodišč za financiranje splošne in kolektivne porabe v letu 1972 (#page=157) ---- 26. Osnutek zakona o davkih občanov (#page=158) ---- 27. Osnutek zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic (#page=163) ---- 28. Osnutek zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=164) ---- 29. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah (#page=165) ---- 30. Osnutek zakona o upravnih taksah (#page=165) ---- 31. Osnutek zakona o sodnih taksah (#page=165) ---- 32. Osnutek zakona o vplačevanju obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (#page=166)
  • dcterms:date
   • 1971-12-23
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-12-23
  • dcterms:license