Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27460
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=316) -- 2. Izvajanje politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 in možnosti razvoja v letu 1973 (#page=342) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=360) ---- Poročila (#page=366) -- 3. Osnutek zakona o javnem obveščanju (#page=377) ---- Obrazložitev (#page=395) ---- Mnenje prosvetno-kulturnega zbora (#page=405) ---- Poročila (#page=406) -- 4. Predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic Socialistične republike Slovenije nasproti zavodu Radio-televizija Ljubljana (#page=409) ---- Obrazložitev (#page=410) ---- Poročila (#page=411) -- 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih invalidih (#page=412) ---- Obrazložitev (#page=413) ---- Poročila (#page=415) -- 6. Osnutek zakona o zaposlovanju in socialni varnosti za primer brezposelnosti (#page=416) ---- Obrazložitev (#page=443) ---- Poročila (#page=449) -- 7. Osnutek zakona o obveznem urejanju pripravništva in o sprejemanju pripravnikov v organizacijah združenega dela (#page=454) ---- Obrazložitev (#page=456) ---- Poročila (#page=459) -- 8. Osnutek zakona o sanitarni inšpekciji (#page=461) ---- Obrazložitev (#page=468) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=471) ---- Poročila (#page=473) -- 9. Osnutek zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo (#page=481) ---- Obrazložitev (#page=484) ---- Poročila (#page=486) -- 10. Osnutek zakona o filmu (#page=492) ---- Obrazložitev (#page=497) ---- Poročila (#page=502) -- 11. Predlog zakona o notranjih zadevah (#page=507) ---- Obrazložitev (#page=537) ---- Poročila (#page=540) -- 12. Osnutek zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji (#page=550) ---- Obrazložitev (#page=559) ---- Mnenja in predlogi delegatov občin (#page=563) ---- Poročila (#page=564) -- 13. Osnutek zakona o sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji (#page=566) ---- Obrazložitev (#page=571) ---- Mnenja in predlogi delegatov občin (#page=578) ---- Poročila (#page=579) -- 14. Predlog za izdajo zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (#page=582) ---- Poročila (#page=588) -- 15. Predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih (#page=594) ---- Poročila (#page=616) -- 16. Predlog za izdajo zakona o skupnih pašnikih (#page=623) ---- Poročila (#page=626) -- 17. Osnutek zakona o prekrških (#page=628) ---- Obrazložitev (#page=663) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=671) ---- Poročila (#page=675) -- 18. Osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (#page=688) ---- Obrazložitev (#page=737) ---- Poročila (#page=746) -- 19. Poročilo o obravnavi problematike mladinskega periodičnega tiska (#page=758) -- 20. Predlog za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije (#page=760) -- 21. Predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije (#page=761) -- 22. Predlog zakona o stanarinah (#page=762) ---- Obrazložitev (#page=765) ---- Poročila (#page=766) -- 23. Predlog zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj (#page=769) ---- Obrazložitev (#page=771) ---- Poročila (#page=771) -- 24. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene (#page=773) ---- Obrazložitev (#page=773) ---- Poročila (#page=774) -- 25. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva (#page=775) ---- Poročila (#page=778) -- 26. Osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (#page=784) ---- Obrazložitev (#page=796) ---- Poročila (#page=799) -- 27. Predlog zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije (#page=804) ---- Obrazložitev (#page=808) ---- Poročila (#page=811) -- 28. Osnutek zakona o pomilostitvi (#page=813) ---- Obrazložitev (#page=815) ---- Poročila (#page=816) -- 29. Predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo šestih sporazumov, sklenjenih v okviru evropskega znanstvenega in tehničnega sodelovanja sveta evropske skupnosti (EES) (#page=818) ---- Poročila (#page=819) -- 30. Predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo programa znanstvenega in tehničnega sodelovanja med Jugoslavijo in Francijo v letih 1972 do 1973 (#page=820) ---- Poročila (#page=820) -- 31. Predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo programa kulturnega sodelovanja in izmenjave med SFRJ in Francijo za leti 1972 in 1973 (#page=821) ---- Obrazložitev (#page=821) -- 32. Predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo programa prosvetnega in kulturnega sodelovanja med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske za leti 1972 in 1973 (#page=822) ---- Obrazložitev (#page=822) -- 33. Predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo načrta za sodelovanje med zveznim sekretariatom za delo in socialno politiko SFRJ in ministrstvom za zdravje LR Madžarske v letih 1971, 1972 in 1973, ki je bil podpisan v Budimpešti dne 24. februarja 1972 (#page=822) ---- Obrazložitev (#page=823) ---- Poročila (#page=823) -- 34. Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za preprečevanje onesnaženja morja z oljem, ki je bila sprejeta 12. maja 1954 v Londonu in k sklepnemu aktu mednarodne konference o preprečevanju onesnaženja morja z oljem, ki je bil sprejet 13. aprila 1962 v Londonu (#page=824) ---- Obrazložitev (#page=824) ---- Poročala (#page=825) -- 35. Poročilo o izvajanju družbenega dogovora o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972 (#page=825) -- 36. Predlog priporočila o organizaciji in financiranju zobozdravstvene dejavnosti (#page=826) ---- Obrazložitev (#page=829) ---- Poročila (#page=831) -- 37. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani (#page=834) ---- Obrazložitev (#page=839) -- 38. Predlog odloka o razrešitvi sodnika vrhovnega sodišča SR Slovenije (#page=840) ---- Obrazložitev (#page=841) -- 39. Seznam govornikov (#page=842)
  • dcterms:date
   • 1973
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-01-01
  • dcterms:license