Zbor občin

26. seja - 7. novembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Zbor občin

26. seja - 7. novembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27382
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 26. seja - 7. novembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
   • Zbor občin
   • 26. seja - 7. novembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=302) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 26. seje Zbora občin (#page=304) ---- 2. Odobritev zapisnika 25. seje Zbora občin (#page=305) ---- 3. Predlog stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji (#page=305) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu (#page=322) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o javnih cestah (#page=323) ---- 6. Nadaljevanje razprave o predlogu stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji (#page=337) ---- 7. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu (#page=339) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih (#page=344) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (#page=350) ---- 10. Predlog zakona o sistemu obrambe pred točo (#page=361) ---- 11. Osnutek zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj v energetske objekte (#page=363) ---- 12. Predlog zakona o prevzemu obveznosti SR Slovenije za povrnitev škode, nastale na predmetih izjemne kulturne ali umetniške vrednosti, ki so poslani iz tujine zaradi razstavljanja (#page=365) ---- 13. Osnutek zakona o enotni matični številki občanov (#page=366) ---- 14. Nadaljevanje razprave k predlogu zakona o sistemu obrambe pred točo (#page=368) ---- 15. Osnutek zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (#page=369) ---- 16. Predlog odloka o začasni ustavitvi izvajanja sprememb v območjih občin, krajevnih skupnosti, naselij in ulic ter sprememb v oštevilčenju hiš (#page=370) ---- 17. Osnutek zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa graditve in modernizacije tehnične baze mobilnega Radia Jugoslavije od leta 1980 do leta 1984 (#page=371) ---- 18. Predlog zakona o ratifikaciji protokola k sporazumu med Vlado SFR Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov v SFRJ, z dne 2. novembra 1972 (#page=373) ---- 19. Volitve in imenovanja (#page=374) ---- 20. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=374)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-11-07
  • dcterms:license