Zbor združenega dela

29. seja - 27. novembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Zbor združenega dela

29. seja - 27. novembra 1979

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1979 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27380
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 29. seja - 27. novembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
   • Zbor združenega dela
   • 29. seja - 27. novembra 1979
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 7, Seje od 1. X. 1979 do 30. XI. 1979
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=170) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 29. seje Zbora združenega dela (#page=172) ---- 2. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1759) (#page=175) ---- 3. Osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 (#page=175) ---- 4. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 (#page=210) ---- 5. Osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih temeljev kreditne politike v letu 1980 (#page=214) ---- 6. Osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1980 (#page=214) ---- 7. Delovna zasnova predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (#page=215) ---- 8. Izhodišča za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980 (#page=221) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980, z osnutkom zakona (#page=222) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona (#page=224) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o osnovah ter o načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih od 1975 do 1979, z osnutkom zakona (#page=225) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev od leta 1977 do 1979, z osnutkom zakona (#page=226) ---- 13. Osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1979 (#page=227) ---- 14. Osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980 (#page=227) ---- 15. Osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1979 (#page=234) ---- 16. Osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1980 (#page=235) ---- 17. Osnutek odloka o ugotavljanju prihodka od carin in drugih uvoznih davščin, ki se bodo v letu 1980 odstopile Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino (#page=235) ---- 18. Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije za leto 1980 (#page=236) ---- 19. Soglasje k dopolnitvi statuta Visokošolske temeljne organizacije Tekstilna tehnologija (#page=236) ---- 20. Nadaljevanje razprave o osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 (#page=237) ---- 21. Nadaljevanje razprave k osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 (#page=238) ---- 22. Nadaljevanje razprave o delovni zasnovi predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (#page=239) ---- 23. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980 (#page=240) ---- 24. Volitve in imenovanja (#page=241) ---- 25. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=242)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1979-11-27
  • dcterms:license