Zbor občin

40. seja - 19. januarja 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977

Zbor občin

40. seja - 19. januarja 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27315
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 40. seja - 19. januarja 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977
   • Zbor občin
   • 40. seja - 19. januarja 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Komemorativni govor predsednice zbora Mare Zlebnikove ob tragični smrti predsednika Zveznega izvršnega sveta Djemala Bijediča (#page=158) ---- 2. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=158) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 40. seje Zbora občin (#page=160) ---- 2. Odobritev zapisnika 39. seje Zbora občin (#page=160) ---- 3. Analiza izvajanja stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji (#page=161) ---- 4. Predlog za izdajo zakona za dopolnitev 60. člena obrtnega zakona, z osnutkom zakona (#page=176) ---- 5. Predlog odloka o prevzemu pravic in obveznosti soustanoviteljstva Jugoslovanskega bibliografskega inštituta s strani Socialistične republike Slovenije (#page=177) ---- 6. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1977 (#page=177) ---- 7. Osnutek zakona o določitvi vračilnih rokov za kredite, dane poslovnim bankam za saniranje škode, nastale zaradi elementarnih nesre (#page=178) ---- 8. Predlog zakona o ratifikaciji jugoslovansko-francoskega sporazuma o sodelovanju na področju filma (#page=178) ---- 9. Osnutek zakona o dajanju kreditov za obratna sredstva železniškim transportnim organizacijam združenega dela (#page=179) ---- 10. Osnutek zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen (#page=179) ---- 11. Predlog odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi Komisije Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu (#page=184) ---- 12. Volitve in imenovanja (#page=185) ---- 13. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=186) ---- 14. Nadaljevanje razprave k analizi o izvajanju stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji (#page=191)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-01-19
  • dcterms:license