Zbor združenega dela

41. seja - 19. januarja 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977

Zbor združenega dela

41. seja - 19. januarja 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27312
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 41. seja - 19. januarja 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977
   • Zbor združenega dela
   • 41. seja - 19. januarja 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Komemorativni govor predsednika zbora Štefana Nemca ob tragični smrti predsednika Zveznega izvršnega sveta Djemala Bijedića (#page=5) ---- 2. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter nekatera obvestila (#page=6) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 41. seje Zbora združenega dela (#page=8) ---- 2. Odobritev zapisnika 40. seje Zbora združenega dela (#page=8) ---- 3. Analiza izvajanja stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji (#page=9) ---- 4. Predlog odloka o prevzemu pravic in obveznosti soustanoviteljstva Jugoslovanskega bibliografskega inštituta s strani Socialistične republike Slovenije (#page=18) ---- 5. Predlog za dopolnitev 60. člena obrtnega zakona (#page=19) ---- 6. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1977 (#page=20) ---- 7. Osnutek zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen (#page=21) ---- 8. Osnutek zakona o Skupnosti jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov (#page=25) ---- 9. Osnutek zakona o združevanju železniških transportnih organizacij združenega dela v Skupnost jugoslovanskih železnic (#page=26) ---- 10. Osnutek zakona o carinski tarifi (#page=27) ---- 11. Osnutek zakona o dajanju kreditov za obratna sredstva železniškim transportnim organizacijam združenega dela (#page=33) ---- 12. Predlog zakona o ratifikaciji jugoslovansko-francoskega sporazuma o sodelovanju na področju filma (#page=34) ---- 13. Osnutek odloka o izdajanju srebrnikov po 100 dinarjev in po 200 dinarjev (#page=34) ---- 14. Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dopolnilno vlogo SFR Jugoslavije v Afriški sklad za razvoj (#page=34) ---- 15. Osnutek zakona o določitvi vračilnih rokov za kredite, dane poslovnim bankam za saniranje škode, nastale zaradi elementarnih nesre (#page=35) ---- 16. Finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za leto 1976 (#page=36) ---- 17. Predlog odloka o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi Komisije Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu (#page=36) ---- 18. Volitve in imenovanja (#page=36) ---- 19. Nadaljevanje razprave o analizi izvajanja stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji (#page=38) ---- 20. Vprašanja delegatov (#page=39)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-01-19
  • dcterms:license