Zbor občin

26. seja - 25. februarja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Zbor občin

26. seja - 25. februarja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27301
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 26. seja - 25. februarja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
   • Zbor občin
   • 26. seja - 25. februarja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=285) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=285) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=287) ---- 2. Odobritev zapisnika 25. seje Zbora občin (#page=288) ---- 3. Izvajanje priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o delovanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije (#page=289) ---- 4. Operativni načrt Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ o nadaljnjem delu za pripravo in sprejem družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976-1980 in program nadaljnjega dela pri izdelavi družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 (#page=294) ---- 5. Nekatera vprašanja odpravljanja posledic potresa na Kozjanskem (#page=295) ---- 6. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1976 (#page=299) ---- 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (#page=301) ---- 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=304) ---- 9. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1976 (#page=304) ---- 10. Predlog zakona o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v Velenju (#page=305) ---- 11. Plan raziskovalne dejavnosti za leto 1976 (#page=305) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi 9. člena zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti (#page=308) ---- 13. Predlog odloka o določitvi višine vpisa obveznic federacije iz sredstev rezerv (#page=309) ---- 14. Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo (#page=309) ---- 15. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o izboljšanju gospodarskega sodelovanja med SFRJ Jugoslavijo in Republiko Italijo (#page=315) ---- 16. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o premijah za mleko in pitana teleta, junce in junice ter jagnjeta in o kompenzacijah za sveže meso (#page=316) ---- 17. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o sredstvih rezerv (#page=316) ---- 18. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kompenzaciji proizvajalcem umetnih gnojil v letih 1974 in 1975 (#page=317) ---- 19. Osnutek zakona o premiji za sojo (#page=317) ---- 20. Vprašanja delegatov (#page=318)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-02-25
  • dcterms:license