Zbor združenega dela

28. seja - 31. marca 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Zbor združenega dela

28. seja - 31. marca 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27299
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 28. seja - 31. marca 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
   • Zbor združenega dela
   • 28. seja - 31. marca 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=172) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=172) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=173) ---- 2. Odobritev zapisnika 27. seje Zbora združenega dela (#page=175) ---- 3. Poročilo o delu sodišč združenega dela v &R Sloveniji in poročilo o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine (#page=176) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilstvu, z osnutkom zakona (#page=184) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih (#page=185) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih (#page=200) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu (#page=201) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, z osnutkom zakona (#page=202) ---- 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih (#page=207) ---- 10. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1976 (#page=211) ---- 11. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov (#page=218) ---- 12. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 in 1976 (#page=222) ---- 13. Predlog odloka o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz obveznic za nove gradnje, rekonstrukcije in modernizacije magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji (#page=231) ---- 14. Osnutek zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije, da zagotovi sredstva za financiranje programa oblikovanja stalnih zveznih blagovnih rezerv v letu 1976 (#page=232) ---- 15. Določitev periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela za obdobje april-julij 1976 (#page=233) ---- 16. Volitve in imenovanja (#page=235) ---- 17. Vprašanja delegatov (#page=236)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-03-31
  • dcterms:license