Zbor združenega dela

27. seja - 10. marca 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Zbor združenega dela

27. seja - 10. marca 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27298
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 27. seja - 10. marca 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
   • Zbor združenega dela
   • 27. seja - 10. marca 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=110) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=110) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=112) ---- 2. Odobritev zapisnika 26. seje Zbora združenega dela (#page=113) ---- 3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=113) ---- 4. Delo in organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti na področju energetike, problematika izgradnje energetskih objektov in stanje v premogovništvu v SR Sloveniji ter energetska bilanca v SR Sloveniji za leto 1976 (#page=114) ---- 5. Predlog zakona o prispevku določenih porabnikov električne energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo (#page=136) ---- 6. Predlog zakona o investicijski dokumentaciji (#page=137) ---- 7. Predlog zakona o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence in študente za leto 1976 (#page=139) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe, z osnutkom zakona (#page=142) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, z osnutkom zakona (#page=148) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o prometu z nepremičninami, z osnutkom zakona (#page=151) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o pravicah na delih stavb, z osnutkom zakona (#page=152) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o skupnostih za ceste (#page=153) ---- 13. Predlog odloka o načinu uporabe sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici v letu 1976 (#page=158) ---- 14. Predlog zakona o določitvi zavarovanega območja za reko Soča s pritoki (#page=160) ---- 15. Predlog odloka o načrtu dopolnitve statističnih raziskovanj iz programa statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo, in o načrtu statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za SR Slovenijo v letu 1976 (#page=162) ---- 16. Predlog odloka o posojilu iz rezervnega sklada SR Slovenije Skupščini občine Ilirska Bistrica, Skupščini občine Slovenska Bistrica in Skupščini občine Idrija, ki so jih v letu 1975 prizadele elementarne nesreče (#page=162) ---- 17. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa I. faze graditve in adaptacije zaklonišč za zaščito zveznih organov v času od leta 1976 do leta 1980 (#page=163) ---- 18. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (#page=163) ---- 19. Volitve in imenovanja (#page=164) ---- 20. Vprašanja delegatov (#page=165)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-03-10
  • dcterms:license