Zbor združenega dela

26. seja - 25. februarja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Zbor združenega dela

26. seja - 25. februarja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27297
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 26. seja - 25. februarja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
   • Zbor združenega dela
   • 26. seja - 25. februarja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=58) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=58) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=60) ---- 2. Odobritev zapisnika 25. seje Zbora združenega dela (#page=60) ---- 3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=60) ---- 4. Izvajanje priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o delovanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in Skupščini SR Slovenije (#page=61) ---- 5. Operativni načrt Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ o nadaljnjem delu za pripravo in sprejetje družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976 do 1980 in program nadaljnjega dela pri izdelavi družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 (#page=72) ---- 6. Informacija o nekaterih problemih pri odpravljanju posledic potresa na Kozjanskem (#page=72) ---- 7. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za leto 1976 (#page=79) ---- 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (#page=86) ---- 9. Predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=90) ---- 10. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1976 (#page=90) ---- 11. Predlog zakona o ustanovitvi občinskega javnega tožilstva v Velenju (#page=90) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi 9. člena zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti (#page=91) ---- 13. Plan raziskovalne dejavnosti za leto 1976 (#page=91) ---- 14. Predlog odloka o določitvi višine vpisa obveznic federacije iz sredstev rezerv (#page=98) ---- 15. Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo (#page=99) ---- 16. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o zboljšanju gospodarskega sodelovanja med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo (#page=104) ---- 17. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o premijah za v mleko, pitana teleta, junce in junice ter jagnjeta in o kompenzacijah za sveže meso (#page=106) ---- 18. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o sredstvih rezerv (#page=107) ---- 19. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kompenzaciji proizvajalcem umetnih gnojil v letu 1974 in v letu 1975 (#page=107) ---- 20. Osnutek zakona o premiji za sojo (#page=108) ---- 21. Predlog zakona o spremembi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1976 (#page=108) ---- 22. Vprašanja delegatov (#page=109)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-02-25
  • dcterms:license