Zbor združenega dela

25. seja - 21. januarja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Zbor združenega dela

25. seja - 21. januarja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27296
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 25. seja - 21. januarja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
   • Zbor združenega dela
   • 25. seja - 21. januarja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=6) ---- 2. Odobritev zapisnika 24. seje Zbora združenega dela (#page=7) ---- 3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=7) ---- 4. Poročilo o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji (#page=8) ---- 5. Predlog zakona o varstvu pred požarom (#page=26) ---- 6. Osnutek zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (#page=30) ---- 7. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih (#page=34) ---- 8. Predlog zakona o pristojnosti upravnih organov za odločanje in opravljanje drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti (#page=36) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona (#page=36) ---- 10. Predlog odloka o razdelitvi dela dohodkov loterijskega zavoda Slovenije v letu 1975, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije (#page=37) ---- 11. Predlog odloka o srednjeročnem programu izvajanja in financiranja geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1976-1980 (#page=37) ---- 12. Osnutek zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite (#page=39) ---- 13. Osnutek zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (#page=40) ---- 14. Osnutek zakona o temeljih denarnega sistema (#page=41) ---- 15. Osnutek zakona o financiranju federacije (#page=41) ---- 16. Predlog zakona o ratifikaciji konzularne konvencije med SFR Jugoslavijo in Republiko Grčijo (#page=42) ---- 17. Volitve in imenovanja (#page=43) ---- 18. Delegatska vprašanja (#page=43) ---- 19. Volitve in imenovanja (nadaljevanje) (#page=44) ---- 20. Vprašanja delegatov (nadaljevanje) (#page=45)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-01-21
  • dcterms:license